Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FaxCopy Pro s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 948 839 € 2 283 223 € 2 098 113 € 2 049 946 € 1 667 276 € 1 003 777 € 57 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 928 302€ 2 264 467€ 2 072 137€ 2 020 937€ 1 660 445€ 1 001 817€ 46€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 283€ 17 648€ 23 132€ 28 522€ 6 829€ 1 957€ 11€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 254€ 1 108€ 544€ 487€ 2€ 3€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 938 513 € 2 270 740 € 2 087 331 € 2 007 019 € 1 646 122 € 977 513 € 53 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 776 053€ 2 084 080€ 1 814 087€ 1 754 953€ 1 461 086€ 924 731€ 45€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
39 659€ 12 389€ 9 013€ 11 927€ 7 912€ 3 511€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
32 005€ 69 441€ 140 544€ 111 730€ 81 198€ 28 407€ 8€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
74 562 € 85 254 € 105 167 € 112 223 € 83 886 € 17 172 €
16
E.1.
Mzdové náklady
54 917€ 61 475€ 75 804€ 81 030€ 60 732€ 12 391€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 052€ 21 507€ 26 292€ 27 764€ 21 031€ 4 361€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 593€ 2 272€ 3 071€ 3 429€ 2 123€ 420€
20
F.
Dane a poplatky
813€ 1 119€ 548€ 579€ 758€ 318€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 006€ 15 569€ 13 685€ 13 422€ 9 874€ 3 080€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 006€ 15 569€ 13 685€ 13 422€ 9 874€ 3 080€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 300€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 415€ 2 888€ 1 987€ 2 185€ 1 408€ 294€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 326 € 12 483 € 10 782 € 42 927 € 21 154 € 26 264 € 4 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
91 868 € 116 205 € 131 625 € 170 849 € 117 078 € 47 125 € 4 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 102 € 6 733 € 5 351 € 4 703 € 3 512 € 1 221 € 65 € 55 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 327 € 1 958 € 1 811 € 1 579 € 960 € 283 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 327€ 1 958€ 1 811€ 1 579€ 960€ 283€
52
O.
Kurzové straty
1€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 775€ 4 774€ 3 537€ 3 124€ 2 552€ 938€ 65€ 55€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 102 € -6 733 € -5 351 € -4 703 € -3 511 € -1 220 € -65 € -55 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 224 € 5 750 € 5 431 € 38 224 € 17 643 € 25 044 € -61 € -55 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
529 € 8 039 € 7 825 € 5 122 € 5 032 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
529€ 8 039€ 7 825€ 5 122€ 5 032€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 695 € 5 750 € -2 608 € 30 399 € 12 521 € 20 012 € -1 021 € -55 €