Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROFI DCA, s. r. o. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 38K/4/2021
  • Spisová značka 38K/4/2021
  • Prvý a posledný záznam 23.2.2021 - 22.12.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Dubnica nad Váhom Trenčiansky
13.12.2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
19.10.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
24.9.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
15.6.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
24.5.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
21.5.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
12.5.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Dubnica nad Váhom Trenčiansky
21.4.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
8.4.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
8.4.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
22.3.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Dubnica nad Váhom Trenčiansky
16.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Dubnica nad Váhom Trenčiansky