Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fotokoncept s. r. o. [zrušená]

2015 2014
01.01.2015
31.10.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
75 733 € 146 154 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
73 912€ 146 144€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 821€ 10€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
154 041 € 204 303 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
35 086€ 69 653€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 940€ 7 345€
11
C.
Služby
59 371€ 88 180€
12
D.
Osobné náklady
12 863€ 30 551€
13
E.
Dane a poplatky
66€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 852€ 7 422€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 863€ 1 152€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-78 308 € -58 149 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-22 485 € -19 034 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
10 € 25 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
10€ 25€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 749 € 6 975 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 783€ 5 121€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
966€ 1 854€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 739 € -6 950 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-82 047 € -65 099 €
36
P.
Daň z príjmov
802€ 965€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-82 849 € -66 064 €