Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 518 777 € 1 148 445 € 1 308 234 € 1 881 307 € 1 167 243 € 797 615 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 119 985 € 1 022 809 € 1 148 130 € 1 144 664 € 595 482 € 649 450 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
10 000€ 10 000€ 10 000€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 109 985 € 1 012 809 € 1 138 130 € 1 144 664 € 595 482 € 649 450 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 093 074€ 941 194€ 1 011 433€ 971 282€ 395 944€ 398 071€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 911€ 71 615€ 126 697€ 173 382€ 199 538€ 251 379€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
398 792 € 125 636 € 160 104 € 736 643 € 571 761 € 148 165 €
015
B.I.
Zásoby
22€ 49€ 25€ 339€ 82€ 11 179€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
351 667 € 114 816 € 134 119 € 540 269 € 564 275 € 126 635 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
257 487€ 93 721€ 103 840€ 499 721€ 500 237€ 78 643€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
9 264€ 18 869€ 28 474€ 37 028€ 15 586€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
84 916€ 2 226€ 1 805€ 3 520€ 48 452€ 47 992€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
47 103 € 10 771 € 25 960 € 196 035 € 7 404 € 10 351 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
47 103€ 10 771€ 25 960€ 196 035€ 7 404€ 10 351€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 518 777 € 1 148 445 € 1 308 234 € 1 881 307 € 1 167 243 € 797 615 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
205 841 € 186 931 € 206 081 € 153 577 € 113 887 € 16 722 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
181 432€ 200 581€ 148 077€ 108 387€ 11 192€ 10 494€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
18 909 € -19 150 € 52 504 € 39 690 € 97 195 € 728 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 312 936 € 961 514 € 1 102 153 € 1 727 730 € 1 053 356 € 780 893 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
264€ 7 610€ 82 607€ 157 629€ 232 735€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 093 081 € 713 352 € 744 482 € 1 194 186 € 894 465 € 547 541 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
163 624€ 37 397€ 330 728€ 875 361€ 511 115€ 12 253€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 790€ 4 602€ 3 333€ 5 446€ 1 245€ 1 755€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 090€ 1 727€ 358€ 535€ 39 375€ 2 026€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
921 577€ 669 626€ 410 063€ 312 844€ 342 730€ 531 507€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
895€ 3 686€ 4 780€ 3 898€ 1 262€ 617€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
218 960€ 244 212€ 345 281€ 447 039€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci