Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Interpolis, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 284 230 € 5 806 059 € 3 958 800 € 1 711 754 € 1 479 031 € 1 346 066 € 31 290 € 33 213 € 33 235 € 33 298 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 918 343 € 5 544 404 € 1 798 749 € 1 630 912 € 1 467 209 € 1 261 595 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
-16 820 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
-16 820€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
10 918 343 € 5 544 404 € 1 798 749 € 1 630 912 € 1 467 209 € 1 278 415 €
012
A.II.1
Pozemky
583 088€ 583 088€ 583 088€ 583 088€ 583 088€ 583 088€
013
A.II.2
Stavby
665 327€ 665 327€ 665 327€ 665 327€ 665 327€ 665 327€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 600 748€ 4 179 469€ 550 334€ 382 497€ 218 794€ 30 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
69 180€ 116 520€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
33 194 € 33 194 € 33 194 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
33 194€ 33 194€ 33 194€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
355 645 € 246 011 € 2 139 278 € 80 783 € 11 822 € 84 471 € 31 290 € 19 € 41 € 104 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
10 613 € 8 386 € 16 335 € 4 785 € 5 709 € 40 404 € 31 154 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
100€ 775€ 436€ 405€ 1 851€ 40 083€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
321€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 513€ 7 611€ 15 899€ 1 240€ 718€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 140€ 3 140€ 31 154€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
345 032 € 237 625 € 2 122 943 € 75 998 € 6 113 € 44 067 € 136 € 19 € 41 € 104 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 102€ 2 140€ 2 167€ 731€ 473€ 1 704€ 102€ 1€ 41€ 71€
057
B.IV.2
Účty v bankách
342 930€ 235 485€ 2 120 776€ 75 267€ 5 640€ 42 363€ 34€ 18€ 33€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
10 242 € 15 644 € 20 773 € 59 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 242€ 15 644€ 20 773€ 59€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 284 230 € 5 806 059 € 3 958 800 € 1 711 754 € 1 479 031 € 1 346 066 € 31 290 € 33 213 € 33 235 € 33 298 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 458 999 € 5 187 430 € 3 885 093 € 750 223 € 795 677 € 797 383 € 29 700 € 32 363 € 33 018 € 33 218 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 793 142 € 1 793 142 € 1 793 142 € 834 200 € 834 200 € 800 000 € 34 200 € 34 200 € 34 200 € 34 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 793 142€ 1 793 142€ 1 793 142€ 834 200€ 834 200€ 800 000€ 34 200€ 34 200€ 34 200€ 34 200€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
4 106 858 € 3 606 858 € 2 206 858 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 106 858€ 3 606 858€ 2 206 858€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
94 € 94 € 94 € 94 € 94 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
94€ 94€ 94€ 94€ 94€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-212 664 € -115 001 € -84 072 € -38 617 € -2 711 € -4 500 € -1 836 € -1 183 € -982 € -661 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 789€ 1 789€ 1 789€ 1 789€ 1 789€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-214 453€ -116 790€ -85 861€ -40 406€ -4 500€ -4 500€ -1 836€ -1 183€ -982€ -661€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-228 431 € -97 663 € -30 929 € -45 454 € -35 906 € 1 883 € -2 664 € -654 € -200 € -321 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 825 231 € 618 629 € 73 707 € 961 531 € 683 354 € 548 683 € 1 590 € 850 € 217 € 80 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 287 € 1 286 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 287€ 1 286€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
4 587 638 € 903 421 € 512 668 € 534 221 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
133€ 79€ 21€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 587 638€ 903 288€ 512 589€ 534 200€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 237 593 € 618 629 € 73 707 € 56 823 € 63 248 € 14 462 € 1 590 € 850 € 210 € 80 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 237 593€ 618 629€ 73 712€ 5€ 57 183€ 8 392€ 250€ 190€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
130€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
51 696€ 860€ 380€ 180€ 80€ 80€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
643€ 634€ 2 420€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
403€ 397€ 1 313€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
76€ 1 034€ 1 477€ 960€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-5€ 4 000€ 4 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
106 152€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé