Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky bola založená 1. decembra 2013.

 • IČO 47251336
 • DIČ 4020423671
 • Sídlo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
  Šancová 1/A 813 33 Bratislava
 • Dátum vzniku nedeľa, 1. decembra 2013
 • Právna forma Zahranič.osoba,právnická
 • Druh vlastníctva Medzinárodné - súkromné
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  64190 Ostatné peňažné sprostredkovanie
 • Počet zamestnancov 2020: 500-999 zamestnancov (Zdroj: Štatistický úrad)
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B
Osoba Funkcia
Charkovská 7, 841 07 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky
Konanie menom spoločnosti [od 1.12.2013]
Vedúci organizačnej zložky podniku (pobočky zahraničnej banky), je splnomocnený za banku robiť všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky podniku (pobočky zahraničnej banky) samostatne.
Predmety podnikania
Názov Vznik
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
1.12.2013
poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu)
1.12.2013
finančný lízing
1.12.2013
služby spojené s prevodom peňazí
1.12.2013
vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky)
1.12.2013
záruky (garancie) a prísľuby
1.12.2013
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a. nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy atď.); b. devízami; c. finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami; d. kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo e. prevoditeľnými cennými papiermi
1.12.2013
účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb
1.12.2013
poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov
1.12.2013
sprostredkovanie na peňažnom trhu
1.12.2013
správa portfólia (portfolio management) a poradenstvo
1.12.2013
úschova a správa cenných papierov
1.12.2013
úverové referenčné služby
1.12.2013
služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody)
1.12.2013
vydávanie elektronických peňazí
1.12.2013
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v rozsahu: a. prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonávanie pokynov v mene klientov, obchodovanie na vlastný účet, riadenie portfólia, investičné poradenstvo, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; IV. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti; V. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie); VI. opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia fyzicky vyrovnať za predpokladu, že sa týkajú regulovaného trhu a/alebo MTF; VII. opcie, futures, swapy, forwards a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie iným spôsobom, ako je uvedené bode VI. a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú iné vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to, či sa medzi iným zúčtujú alebo vyrovnajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu; VIII. derivátové nástroje pre presun úverového rizika; IX. finančné diferenčné zmluvy; X. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie), ako aj iné derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, povinností, indexov a opatrení, neuvedené v bodoch I. až X., so zreteľom medzi iným na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu, b. upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. podiely v podnikoch kolektívneho investovania c. úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; d. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania transakcie s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičku zapojená do transakcie, investičný prieskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa transakcií s finančnými nástrojmi, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; IV. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti; V. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie); VI. opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia fyzicky vyrovnať za predpokladu, že sa týkajú regulovaného trhu a/alebo MTF; VII. opcie, futures, swapy, forwards a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie iným spôsobom, ako je uvedené bode VI. a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú iné vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to, či sa medzi iným zúčtujú alebo vyrovnajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu; VIII. derivátové nástroje pre presun úverového rizika; IX. finančné diferenčné zmluvy; X. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie), ako aj iné derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, povinností, indexov a opatrení, neuvedené v bodoch I. až X., so zreteľom medzi iným na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu, e. podnikové poradenstvo o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich záležitostiach a poradenstvo a služby spojené so zlučovaním a kúpou podnikov, devízové služby, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere f. služby spojené s upisovaním vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. podiely v podnikoch kolektívneho investovania
1.12.2013
vykonávanie osobitných hypotekárnych obchodov podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) zákona o bankách
1.12.2013
vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
1.12.2013