Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 606 522 € 1 675 784 € 542 303 € 498 224 € 1 211 978 € 972 399 € 889 503 € 329 767 € 321 120 € 120 423 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
214 933 € 9 023 € 29 633 € 38 652 € 56 632 € 5 965 € 5 785 € 11 130 € 16 475 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
214 933 € 9 023 € 29 633 € 38 652 € 56 632 € 5 965 € 5 785 € 11 130 € 16 475 €
012
A.II.1
Pozemky
2 700€
013
A.II.2
Stavby
90 549€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
121 684€ 9 023€ 29 633€ 38 652€ 56 632€ 2 632€ 5 785€ 11 130€ 16 475€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 333€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 387 888 € 1 665 641 € 511 542 € 458 987 € 1 154 641 € 956 629 € 883 312 € 318 178 € 304 191 € 120 415 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
37 288 € 445 203 € 18 419 € 4 486 € 18 391 € 60 816 € 48 378 € 47 € 1 748 € 2 500 €
035
B.I.1
Materiál
225€ 195€ 107€ 118€ 50€ 79€ 94€ 47€ 1 042€ 2 500€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
37 063€ 445 008€ 2 680€ 4 368€ 18 341€ 60 737€ 48 284€ 706€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
15 632€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
525 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
525€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
918 779 € 914 318 € 436 029 € 310 407 € 1 055 175 € 841 460 € 815 005 € 291 073 € 249 110 € 86 107 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
896 770 € 902 764 € 422 144 € 304 411 € 1 042 103 € 836 963 € 812 005 € 288 073 € 238 942 € 85 078 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
896 770€ 902 764€ 422 144€ 304 411€ 1 042 103€ 836 963€ 812 005€ 288 073€ 238 942€ 85 078€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
305€ 253€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
21 551€ 11 175€ 13 885€ 5 996€ 12 907€ 4 497€ 7 168€ 1 029€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
153€ 126€ 165€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
431 821 € 306 120 € 57 094 € 144 094 € 80 550 € 54 353 € 19 929 € 27 058 € 53 333 € 31 808 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 623€ 2 909€ 364€ 450€ 114€ 1 785€ 6 773€ 4 584€ 3 161€ 121€
073
B.V.2.
Účty v bankách
420 198€ 303 211€ 56 730€ 143 644€ 80 436€ 52 568€ 13 156€ 22 474€ 50 172€ 31 687€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 701 € 1 120 € 1 128 € 585 € 705 € 9 805 € 406 € 459 € 454 € 8 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 701€ 1 120€ 1 128€ 585€ 705€ 414€ 406€ 459€ 454€ 8€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 391€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 606 522 € 1 675 784 € 542 303 € 498 224 € 1 211 978 € 972 399 € 889 503 € 329 767 € 321 120 € 120 423 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
855 170 € 533 782 € 363 389 € 326 484 € 243 813 € 179 267 € 114 746 € 41 878 € 28 093 € 12 446 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
463 783 € 357 890 € 320 984 € 238 313 € 173 767 € 109 246 € 36 378 € 22 593 € 6 946 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
463 783€ 357 890€ 320 984€ 238 313€ 173 767€ 109 246€ 36 378€ 22 593€ 6 946€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
385 887 € 170 392 € 36 905 € 82 671 € 64 546 € 64 521 € 72 868 € 13 785 € 15 647 € 7 446 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
751 352 € 1 142 002 € 178 914 € 171 740 € 968 165 € 793 132 € 774 757 € 287 889 € 293 027 € 107 977 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
128 € 54 € 16 € 41 € 23 € 39 € 47 € 47 € 47 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
128€ 54€ 16€ 41€ 23€ 39€ 47€ 47€ 47€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
747 613 € 1 139 224 € 176 374 € 167 541 € 961 438 € 789 971 € 771 586 € 284 751 € 290 649 € 107 977 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
667 375 € 1 097 843 € 172 616 € 158 906 € 949 881 € 786 458 € 746 011 € 275 649 € 282 657 € 73 729 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
667 375€ 1 097 843€ 172 616€ 158 906€ 949 881€ 786 458€ 746 011€ 275 649€ 282 657€ 73 729€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 479€ 1 452€ 1 565€ 1 966€ 5 539€ 1 468€ 1 473€ 1 482€ 1 463€ 30 200€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
880€ 1 407€ 451€ 438€ 200€ 1 765€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 402€ 1 730€ 1 087€ 1 589€ 3 211€ 961€ 968€ 976€ 967€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
76 477€ 36 677€ 655€ 4 343€ 2 733€ 588€ 23 134€ 6 598€ 5 411€ 2 283€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
115€ 299€ 74€ 296€ 46€ 151€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 611 € 2 724 € 2 524 € 4 158 € 6 704 € 3 122 € 3 124 € 3 091 € 2 331 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 611€ 2 724€ 2 524€ 4 158€ 4 204€ 3 122€ 3 124€ 3 091€ 2 331€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé