Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
35 844 056€ 21 331 135€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
35 840 035 € 21 330 343 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 591 607€ 21 315 247€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
84 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
163 761€ 15 096€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
35 738 211 € 21 419 471 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
34 966 751€ 21 041 498€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 473€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
591 238€ 138 789€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
295€ 1 941€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
94 995€ 26 590€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
94 995€ 26 590€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
53 179€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 280€ 210 653€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
101 824 € -89 128 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
31 145 € 134 960 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 020 € 792 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
4 020€ 792€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
39 475 € 17 536 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 675 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 675€
52
O.
Kurzové straty
15 133€ 5 352€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 667€ 12 184€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-35 455 € -16 744 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
66 369 € -105 872 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
31 082 € 20 970 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
31 082€ 20 970€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
35 287 € -126 842 €