Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.04.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 942 542 € 5 744 919 € 6 954 640 € 7 565 981 € 7 117 561 € 5 001 523 € 5 143 610 € 4 208 167 € 2 601 833 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 522 758 € 1 769 389 € 2 379 267 € 3 083 797 € 3 619 506 € 3 296 139 € 2 480 120 € 2 173 471 € 1 670 320 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 1 200 € 2 400 € 3 600 € 4 800 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 2 400€ 3 600€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 4 800€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 522 758 € 1 769 389 € 2 379 267 € 3 083 797 € 3 619 506 € 3 294 939 € 2 477 720 € 2 169 871 € 1 665 520 €
012
A.II.1
Pozemky
394 885€ 394 885€ 394 885€ 394 885€ 394 885€ 394 885€ 394 885€ 394 885€ 408 835€
013
A.II.2
Stavby
891 690€ 965 774€ 1 039 858€ 1 113 942€ 1 188 026€ 1 262 110€ 1 336 194€ 1 410 278€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 236 183€ 408 730€ 944 524€ 1 555 122€ 2 028 180€ 1 622 317€ 746 641€ 364 708€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 19 848€ 8 415€ 15 627€ 1 256 685€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 294 572 € 3 870 555 € 4 477 171 € 4 344 150 € 3 392 331 € 1 651 501 € 2 564 823 € 1 961 521 € 931 513 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 453 612 € 2 076 759 € 2 408 220 € 2 261 112 € 1 541 463 € 1 335 218 € 2 214 438 € 1 749 888 € 450 832 €
035
B.I.1
Materiál
142 717€ 141 186€ 142 952€ 154 895€ 117 956€ 123 792€ 81 178€ 92 935€ 7 101€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
12 239€ 12 723€ 9 601€ 8 450€ 6 228€ 5 927€ 8 633€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
1 298 656€ 1 922 850€ 2 255 667€ 2 097 767€ 1 417 279€ 1 205 499€ 2 124 627€ 1 656 953€ 443 731€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
15 202 € 12 042 € 5 703 € 8 873 € 9 167 € 18 236 € 19 782 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
15 202€ 12 042€ 5 703€ 8 873€ 9 167€ 18 236€ 19 782€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
526 390 € 490 963 € 745 498 € 733 058 € 384 921 € 289 060 € 320 806 € 206 275 € 478 717 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
403 834 € 382 242 € 577 525 € 564 512 € 383 698 € 281 809 € 320 422 € 206 275 € 298 102 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
122 145€ 2 819€ 2 500€ 103 513€ 1 826€ 5 105€ 728€ 30 421€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
281 689€ 379 423€ 575 025€ 460 999€ 381 872€ 276 704€ 319 694€ 175 854€ 298 102€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
121 144€ 107 589€ 166 612€ 165 100€ 6 721€ 180 615€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 412€ 1 132€ 1 361€ 3 446€ 1 223€ 530€ 384€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 299 368 € 1 290 791 € 1 317 750 € 1 341 107 € 1 456 780 € 8 987 € 9 797 € 5 358 € 1 964 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 719€ 17 186€ 14 939€ 15 046€ 8 316€ 7 233€ 9 797€ 5 358€ 1 964€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 289 649€ 1 273 605€ 1 302 811€ 1 326 061€ 1 448 464€ 1 754€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
125 212 € 104 975 € 98 202 € 138 034 € 105 724 € 53 883 € 98 667 € 73 175 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 087€ 4 376€ 6 592€ 9 380€ 18 000€ 5 116€ 2 590€ 3 510€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
112 125€ 100 599€ 91 610€ 128 654€ 87 724€ 48 767€ 96 077€ 69 665€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 942 542 € 5 744 919 € 6 954 640 € 7 565 981 € 7 117 561 € 5 001 523 € 5 143 610 € 4 208 167 € 2 601 833 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 819 430 € 1 801 119 € 1 549 426 € 1 234 408 € 537 251 € 278 989 € 150 961 € 67 789 € -24 496 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 354 512 € 995 294 € 1 053 130 € 487 601 € 246 439 € 123 061 € 51 289 € -29 496 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 354 512€ 995 294€ 1 053 130€ 487 601€ 246 439€ 123 061€ 80 785€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ -29 496€ -29 496€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
448 418 € 789 325 € 479 796 € 730 307 € 274 312 € 139 428 € 83 172 € 82 285 € -29 496 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 082 376 € 3 924 360 € 5 401 074 € 6 303 583 € 6 533 293 € 4 632 502 € 4 940 020 € 4 058 764 € 2 625 787 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
213 € 213 € 214 € 220 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 37 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 37€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
213€ 213€ 214€ 220€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
47 000 € 47 000 € 0 € 13 000 € 39 000 € 65 000 € 91 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
47 000€ 47 000€ 0€ 13 000€ 39 000€ 65 000€ 91 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 433 850€ 636 650€ 738 050€ 839 450€ 940 850€ 1 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 140 914 € 1 519 334 € 1 198 993 € 759 675 € 729 499 € 2 443 190 € 2 238 297 € 1 605 394 € 754 962 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 036 600 € 1 318 839 € 1 040 223 € 540 378 € 380 445 € 2 168 442 € 1 959 296 € 1 349 597 € 745 216 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
29 113€ 32 904€ 15 834€ 19 937€ 33 335€ 11 021€ 6 175€ 4 984€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 007 487€ 1 285 935€ 1 024 389€ 520 441€ 347 110€ 2 157 421€ 1 953 121€ 1 344 613€ 745 216€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
57 898€ 49 412€ 47 704€ 46 294€ 50 073€ 48 291€ 38 251€ 28 506€ 5 654€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
34 925€ 31 948€ 39 505€ 30 124€ 32 941€ 31 414€ 24 802€ 17 447€ 3 507€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
10 624€ 119 074€ 71 561€ 142 879€ 266 040€ 194 772€ 215 948€ 209 844€ 585€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
867€ 61€ 0€ 0€ 271€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
33 088 € 31 957 € 44 314 € 37 119 € 26 513 € 32 894 € 20 652 € 9 003 € 143 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 888€ 28 757€ 19 114€ 23 919€ 24 913€ 31 294€ 20 652€ 9 003€ 143€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 200€ 3 200€ 25 200€ 13 200€ 1 600€ 1 600€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
484 083€ 1 278 724€ 1 713 348€ 1 032 777€ 411 579€ 353 368€ 750 621€ 503 517€ 470 645€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 377 078€ 1 047 132€ 2 444 205€ 4 026 942€ 3 690 052€ 1 000 000€ 400 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
40 736 € 19 440 € 4 140 € 27 990 € 47 017 € 90 032 € 52 629 € 81 614 € 542 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
40 736€ 19 440€ 522€ 13 553€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 21 762€ 53 958€ 5 737€ 24 170€ 542€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 3 618€ 14 437€ 25 255€ 36 074€ 46 892€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 57 444€