Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gilead Sciences Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 899 391€ 6 489 173€ 8 025 639€ 10 244 875€ 11 878 236€ 1 961 550€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 900 186 € 6 489 689 € 8 026 431 € 10 244 875 € 11 878 236 € 1 961 550 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 037 113€ 5 614 281€ 6 974 555€ 9 469 526€ 11 461 546€ 1 816 775€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
862 278€ 874 892€ 1 051 084€ 775 349€ 416 690€ 144 775€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
795€ 516€ 792€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 545 044 € 6 250 909 € 7 784 951 € 9 902 373 € 11 492 187 € 1 950 130 € 4 121 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 606 748€ 4 658 131€ 6 755 238€ 9 011 693€ 10 881 021€ 1 777 497€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 154€ 8 047€ 7 271€ 3 501€ 4 714€ 933€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-19 640€ 624 551€
14
D.
Služby
569 664€ 616 418€ 727 028€ 745 895€ 497 824€ 103 456€ 3 612€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
358 030 € 325 087 € 257 496 € 123 821 € 91 162 € 50 698 € 509 €
16
E.1.
Mzdové náklady
266 570€ 238 360€ 194 540€ 93 213€ 69 271€ 38 173€ 391€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
91 260€ 86 438€ 62 711€ 30 608€ 21 891€ 12 095€ 63€
19
E.4.
Sociálne náklady
200€ 289€ 245€ 430€ 55€
20
F.
Dane a poplatky
5 188€ 5 030€ 11 143€ 17 553€ 11 003€ 17 500€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 900€ 13 645€ 26 775€ -90€ 6 463€ 46€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
355 142 € 238 780 € 241 480 € 342 502 € 386 049 € 11 420 € -4 121 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
735 465 € 582 026 € 536 102 € 483 786 € 494 677 € 79 664 € -3 612 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 793 € 330 € 483 € 274 € 745 € 204 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1 793€ 330€ 483€ 274€ 745€ 204€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 677 € 11 882 € 10 551 € 16 317 € 14 462 € 3 062 € 35 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1 312€ 1 380€ 454€ 3 734€ 1 578€ 74€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 365€ 10 502€ 10 097€ 12 583€ 12 884€ 2 988€ 35€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 884 € -11 552 € -10 068 € -16 043 € -13 717 € -2 858 € -35 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
346 258 € 227 228 € 231 412 € 326 459 € 372 332 € 8 562 € -4 156 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
79 982 € 67 553 € 96 880 € 84 807 € 91 426 € 4 413 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
78 797€ 197 065€ 107 937€ 91 926€ 91 426€ 4 413€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 185€ -129 512€ -11 057€ -7 119€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
266 276 € 159 675 € 134 532 € 241 652 € 280 906 € 4 149 € -4 156 €