Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 367 924 € 1 065 615 € 962 726 € 439 631 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
160 833 € 126 203 € 131 231 € 54 659 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
30 855 € 4 384 € 8 768 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
30 855€ 4 384€ 8 768€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
79 716 € 72 978 € 74 224 € 44 974 €
012
A.II.1
Pozemky
32 500€ 32 500€ 32 500€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 216€ 38 841€ 41 724€ 12 474€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 637€ 32 500€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
50 262 € 48 841 € 48 239 € 9 685 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
47 495€ 47 589€ 47 489€ 8 935€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
2 250€ 750€ 750€ 750€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
517€ 502€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 170 387 € 921 084 € 704 539 € 381 664 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
106 367 € 3 678 € 1 144 €
035
B.I.1
Materiál
201€ 678€ 1 144€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
72 428€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
33 738€ 3 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 675 € 4 500 € 4 500 € 6 200 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
6 200€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
5 675€ 4 500€ 4 500€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
705 875 € 617 606 € 361 194 € 119 976 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
705 459 € 616 213 € 356 709 € 106 535 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
705 459€ 616 213€ 356 709€ 106 535€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 714€ 6 619€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
416€ 1 393€ 1 771€ 6 822€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
352 470 € 295 300 € 337 701 € 255 488 €
072
B.V.1.
Peniaze
300€ 2 088€ 4 885€ 13 526€
073
B.V.2.
Účty v bankách
352 170€ 293 212€ 332 816€ 241 962€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
36 704 € 18 328 € 126 956 € 3 308 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 984€ 13 698€ 7 802€ 3 308€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
18 720€ 4 630€ 119 154€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 367 924 € 1 065 615 € 962 726 € 439 631 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
905 358 € 701 709 € 525 148 € 190 772 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 001€ 5 001€ 5 001€ 5 001€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
38 559 € 38 654 € 38 554 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
38 559€ 38 654€ 38 554€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
657 554 € 352 061 € 135 271 € 109 003 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
657 554€ 352 061€ 135 271€ 109 003€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
203 744 € 305 493 € 345 822 € 76 768 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
457 906 € 360 363 € 433 500 € 248 859 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 047 € 12 010 € 32 198 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 801€ 11 129€ 31 816€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 246€ 881€ 382€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
13 074€ 52 295€ 90 625€ 96 875€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
386 261 € 238 721 € 257 263 € 113 706 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
242 614 € 160 030 € 144 056 € 94 978 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
242 614€ 160 030€ 144 056€ 94 978€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 122€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 308€ 12 445€ 7 100€ 4 414€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 587€ 6 781€ 3 689€ 2 631€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
113 624€ 38 276€ 94 924€ 8 561€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 128€ 21 189€ 7 494€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 312 € 18 119 € 13 301 € 778 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 312€ 14 081€ 8 470€ 778€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 000€ 4 038€ 4 831€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
39 212€ 39 218€ 40 113€ 37 500€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 660 € 3 543 € 4 078 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 660€ 3 543€ 4 078€