Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.02.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
141 091 € 168 235 € 128 679 € 167 541 € 166 657 € 111 832 € 19 485 € 9 809 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
36 723 € 49 683 € 48 263 € 53 400 € 36 477 € 5 193 € 2 004 € 2 477 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
36 723 € 49 683 € 48 263 € 53 400 € 36 477 € 5 193 € 2 004 € 2 477 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 723€ 49 683€ 48 263€ 53 400€ 36 477€ 5 193€ 2 004€ 2 477€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
104 368 € 118 552 € 80 416 € 114 141 € 130 180 € 106 639 € 17 481 € 7 332 €
015
B.I.
Zásoby
22 166€ 13 798€ 14 867€ 13 985€ 7 989€ 21 050€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
48 565 € 38 421 € 38 183 € 32 658 € 72 539 € 49 832 € 4 271 € 787 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
21 596€ 11 946€ 10 594€ 3 951€ 24 583€ 1 537€ 3 454€ 776€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
542€ 817€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
26 969€ 26 475€ 27 589€ 28 707€ 47 956€ 47 753€ 11€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
33 637 € 66 333 € 27 366 € 67 498 € 49 652 € 35 757 € 13 210 € 6 545 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
33 637€ 66 333€ 27 366€ 67 498€ 49 652€ 35 757€ 13 210€ 6 545€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
141 091 € 168 235 € 128 679 € 167 541 € 166 657 € 111 832 € 19 485 € 9 809 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
14 167 € 21 927 € 19 629 € 19 056 € 18 411 € 14 370 € 14 210 € 7 186 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
32 000€ 32 000€ 32 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 469€ 461€ 109€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-15 574€ -17 870€ 12 205€ 12 911€ 8 901€ 8 749€ 2 077€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-7 759 € 2 297 € -30 076 € 645 € 4 041 € 160 € 7 024 € 2 186 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
126 924 € 146 308 € 109 050 € 148 485 € 148 246 € 97 462 € 5 275 € 2 623 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
60 140€ 60 000€ 63 155€ 98 839€ 92 000€ 260€ 117€ 44€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
21 060€ 26 820€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
38 526 € 52 871 € 44 974 € 48 901 € 55 062 € 95 771 € 4 497 € 2 378 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
14 745€ 23 532€ 35 197€ 36 514€ 46 897€ 3 660€ 835€ 287€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 156€ 3 924€ 3 061€ 3 526€ 3 247€ 2 545€ 1 447€ 1 427€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 783€ 2 087€ 609€ 4 645€ 4 459€ 1 566€ 2 215€ 664€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
17 842€ 23 328€ 6 107€ 4 216€ 459€ 88 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 438€ 857€ 921€ 745€ 1 184€ 1 431€ 661€ 201€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 760€ 5 760€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci