Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TURAN TRADE s.r.o.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
70 824 584€ 148 982 565€ 58 115 110€ 35 044 641€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
70 798 958 € 148 956 224 € 58 113 270 € 35 044 635 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
70 784 373€ 148 645 259€ 58 059 693€ 35 035 481€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
50 765€ 8 356€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 585€ 310 965€ 2 812€ 798€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
70 574 938 € 148 388 057 € 57 777 430 € 34 912 766 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
70 073 186€ 148 005 491€ 57 651 751€ 34 736 865€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
7 223€ 15 541€ 1 051€ 3 932€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
225 325€ 139 785€ 65 583€ 144 120€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
129 873 € 125 891 € 11 636 € 10 140 €
16
E.1.
Mzdové náklady
95 685€ 107 748€ 8 593€ 7 485€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
33 661€ 17 512€ 3 006€ 2 619€
19
E.4.
Sociálne náklady
527€ 631€ 37€ 36€
20
F.
Dane a poplatky
118€ 10€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 641€ 303€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 641€ 303€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
108 075€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 497€ 101 036€ 47 409€ 17 709€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
224 020 € 568 167 € 335 840 € 131 869 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
478 639 € 484 442 € 392 073 € 158 920 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
25 626 € 26 340 € 1 840 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
25 626€ 26 340€ 1 840€ 6€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
50 697 € 48 839 € 12 147 € 9 856 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 109 € 104 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 109€ 104€
52
O.
Kurzové straty
41 917€ 32 048€ 60€ 107€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 671€ 16 687€ 12 087€ 9 749€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-25 071 € -22 499 € -10 307 € -9 850 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
198 949 € 545 668 € 325 533 € 122 019 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
74 562 € 149 975 € 79 255 € 29 343 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
74 562€ 149 975€ 79 255€ 29 343€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
124 387 € 395 693 € 246 278 € 92 676 €