Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 512 308 € 6 135 727 € 5 636 994 € 4 523 658 € 3 588 353 € 2 845 836 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
92 118 € 75 877 € 84 199 € 47 477 € 7 400 € 4 942 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
92 118 € 75 877 € 84 199 € 47 477 € 7 400 € 4 942 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
7 505€ 9 276€ 10 224€ 11 161€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 669€ 36 648€ 47 760€ 18 051€ 7 400€ 4 942€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
53 944€ 28 501€ 26 215€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 452€ 9 410€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 855€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 371 616 € 5 978 574 € 5 530 901 € 4 459 899 € 3 576 378 € 2 840 331 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
42 627 € 41 325 € 50 304 € 25 441 € 10 266 €
035
B.I.1
Materiál
42 627€ 41 325€ 50 304€ 25 441€ 10 266€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
409 793 € 236 710 € 170 936 € 43 729 € 45 481 € 45 152 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
409 793€ 236 710€ 170 936€ 43 729€ 45 481€ 45 152€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 407 159 € 5 699 685 € 5 309 111 € 4 389 236 € 3 519 351 € 2 794 704 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 328 395 € 5 633 643 € 5 308 459 € 4 388 784 € 3 472 429 € 2 791 976 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 328 395€ 5 633 643€ 5 308 459€ 4 388 784€ 3 472 429€ 2 791 976€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
78 254€ 65 390€ 46 872€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
510€ 652€ 652€ 452€ 50€ 2 728€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 512 037 € 854 € 550 € 1 493 € 1 280 € 475 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 003€ 854€ 550€ 1 493€ 1 280€ 475€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 508 034€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
48 574 € 81 276 € 21 894 € 16 282 € 4 575 € 563 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
219€ 500€ 4 628€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 557€ 13 794€ 16 528€ 6 851€ 1 675€ 563€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
36 798€ 66 982€ 738€ 9 431€ 2 900€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 512 308 € 6 135 727 € 5 636 994 € 4 523 658 € 3 588 353 € 2 845 836 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
326 673 € 740 596 € 531 964 € 341 396 € 150 108 € 76 902 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 3 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 3 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
495 963 € 305 396 € 114 108 € 40 902 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
495 963€ 305 396€ 114 108€ 40 902€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
290 673 € 208 633 € 190 568 € 191 288 € 73 206 € 43 902 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 147 449 € 5 395 131 € 5 102 772 € 4 175 940 € 3 438 245 € 2 767 063 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 282 € 5 919 € 1 962 € 430 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
430 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 282€ 5 919€ 1 962€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
764 383 € 375 321 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
764 383€ 375 321€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 873 198 € 3 722 464 € 3 139 723 € 2 134 194 € 1 861 526 € 1 151 980 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 223 556 € 3 558 618 € 2 813 352 € 1 952 703 € 1 515 273 € 868 665 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
24 058€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 199 498€ 3 558 618€ 2 813 352€ 1 952 703€ 1 515 273€ 868 665€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
352 298€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
82 240€ 87 816€ 93 243€ 81 499€ 92 181€ 98 348€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
57 678€ 61 512€ 65 734€ 56 373€ 60 431€ 64 119€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
156 790€ 13 550€ 166 404€ 41 685€ 11 953€ 118 432€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
636€ 968€ 990€ 1 934€ 181 688€ 2 416€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
501 586 € 72 306 € 136 830 € 73 295 € 77 840 € 56 597 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
61 156€ 69 876€ 74 660€ 71 125€ 75 670€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
440 430€ 2 430€ 62 170€ 2 170€ 2 170€ 56 597€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 219 121€ 1 824 257€ 1 968 451€ 1 498 879€ 1 128 486€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
38 186 € 2 258 € 6 322 € 1 871 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
38 186€ 2 258€ 6 322€ 1 871€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé