Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROMI Industrial Systems, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
38 579 € 79 863 € 197 904 € 143 161 € 49 726 € 39 937 € 15 185 € 19 523 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
502 € 1 005 € 1 508 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
502 € 1 005 € 1 508 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
502€ 1 005€ 1 508€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
38 579 € 79 361 € 196 899 € 141 653 € 49 726 € 39 937 € 15 185 € 19 523 €
015
B.I.
Zásoby
21 179€ 17 025€ 11 940€ 45 642€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
93 006€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
18 030 € 35 515 € 61 227 € 94 275 € 11 736 € 17 673 € 1 118 € 14 566 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10 092€ 15 399€ 33 599€ 43 484€ 2 924€ 1 118€ 14 566€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 809€ 12 641€ 16 409€ 42 981€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
5 129€ 7 475€ 11 219€ 7 810€ 11 736€ 14 749€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
20 549 € 22 667 € 25 641 € 35 438 € -7 652 € 22 264 € 14 067 € 4 957 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
20 549€ 22 667€ 25 641€ 35 438€ -7 652€ 22 264€ 14 067€ 4 957€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
38 579 € 79 863 € 197 904 € 143 161 € 49 726 € 39 937 € 15 185 € 19 523 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-83 106 € -30 096 € -5 421 € -6 477 € -14 608 € -2 941 € 15 185 € 16 328 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 133€ 1 133€ 1 133€ 726€ 726€ 726€ 726€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-36 229€ -11 375€ -12 610€ -20 334€ -8 668€ 9 458€ 10 602€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-53 010 € -24 854 € 1 056 € 8 131 € -11 666 € -18 125 € -1 143 € 11 328 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
121 685 € 109 959 € 203 325 € 149 638 € 64 334 € 42 878 € 3 195 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
12 316 € 3 484 € 149 334 € 77 824 € 22 334 € 15 378 € 3 195 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
12 316€ 2 934€ 141 691€ 74 400€ 20 916€ 11 419€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 622€ 2 249€ 1 306€ 1 817€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
721€ 1 175€ 112€ 2 142€ 3 195€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
550€ 2 300€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
23 869€ 38 475€ 53 991€ 38 814€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
85 500€ 68 000€ 33 000€ 42 000€ 27 500€