Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
30 738€ 14 841€ 11 823€ 14 551€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 6 656€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 6 656€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
30 738€ 8 185€ 11 823€ 14 551€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
30 738€ 8 185€ 11 823€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 14 551€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
10 574 037€ 2 924 075€ 3 137 389€ 4 125 424€ 2 749 996€ 2 050 007€ 1 150 840€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 176 204€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 176 204€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 232 433€ 2 003 495€ 2 419 617€ 3 711 315€ 2 079 561€ 1 677 853€ 730 880€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
20 523€ 5 894€ 4 154€ 169€ 540€ 857€ 10€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
733 113€ 554 212€ 683 579€ 1 923 215€ 532 211€ 828 343€ 246 351€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
1 409 740€ 1 435 893€ 1 731 884€ 1 787 435€ 1 541 233€ 844 781€ 480 917€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
69 057€ 7 496€ 0€ 496€ 5 577€ 3 872€ 3 601€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
8 341 604€ 920 580€ 717 772€ 414 109€ 670 435€ 372 154€ 243 757€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
5 353€ 431€ 4 750€ 719€ 348€ 2 957€ 1 443€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
8 336 250€ 920 149€ 713 022€ 413 390€ 670 087€ 369 197€ 242 314€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
379 622€ 2 939€ 440€ 2 675€ 13 786€ -630€ 667€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
379 622€ 2 939€ 440€ 2 675€ 13 786€ -630€ 667€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
10 984 397€ 2 941 855€ 3 149 652€ 4 142 650€ 2 763 782€ 2 049 377€ 1 151 507€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
1 590 507€ 1 598€ -5 921€ -7 651€ 75 250€ 7 879€ 6 130€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
1 588 605€ 310€ 14€ 418€ 337€ 394€ 41€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
1 588 605€ 310€ 14€ 418€ 337€ 394€ 41€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
1 288€ -5 935€ -8 069€ -12 987€ 7 484€ 6 090€ 30€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
614€ 7 223€ 2 134€ 4 918€ 67 429€ 1 395€ 6 060€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
2 222 385€ 691 094€ 725 040€ 1 207 954€ 286 901€ 449 101€ 157 619€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 812€ 158 528€ 159 218€ 58 572€ 57 768€ 135€ 830€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 812€ 1 429€ 2 120€ 1 474€ 670€ 135€ 830€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
157 098€ 157 098€ 57 098€ 57 098€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
2 220 574€ 532 566€ 565 823€ 1 149 382€ 229 132€ 448 965€ 156 789€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
518 470€ 30 507€ 27 208€ 17 345€ 16 756€ 17 645€ 7 829€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
127 766€ 41 520€ 34 643€ 37 398€ 31 599€ 19 471€ 6 802€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
64 594€ 22 383€ 20 111€ 22 456€ 20 233€ 12 377€ 4 157€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
16 861€ 7 037€ 7 448€ 6 896€ 5 923€ 2 395€ 528€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 492 882€ 431 119€ 476 412€ 1 065 286€ 154 621€ 397 077€ 137 472€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
7 171 505€ 2 249 163€ 2 430 532€ 2 942 346€ 2 401 631€ 1 592 397€ 987 758€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 2 100€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
7 171 505€ 2 249 163€ 2 430 532€ 2 942 346€ 2 399 531€ 1 592 397€ 987 758€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
10 984 397€ 2 941 855€ 3 149 652€ 4 142 650€ 2 763 782€ 2 049 377€ 1 151 507€