Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.10.2022
30.09.2023
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.01.2016
30.09.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
24 729 043 € 25 725 640 € 21 941 403 € 26 071 598 € 26 151 026 € 31 367 819 € 32 762 328 € 34 596 449 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 231 068 € 11 998 927 € 12 230 811 € 14 116 367 € 15 625 868 € 17 392 876 € 19 919 933 € 22 077 035 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
640 854 € 347 596 € 204 793 € 2 020 103 € 4 727 773 € 7 295 952 € 9 799 608 € 12 302 735 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
361 220€ 177 613€ 26 078€ 46 288€ 46 024€ 19 118€
005
A.I.2
Software
271 118€ 168 743€ 148 317€ 247 793€ 382 071€ 395 979€ 339 091€ 263 630€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 1 719 869€ 4 299 678€ 6 879 486€ 9 459 296€ 12 039 105€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 516€ 1 240€ 30 398€ 6 153€ 1 369€ 1 221€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 590 214 € 11 651 331 € 12 026 018 € 12 096 264 € 10 898 095 € 10 096 924 € 10 120 325 € 9 774 300 €
012
A.II.1
Pozemky
580 943€ 580 943€ 580 943€ 580 943€ 580 943€ 580 943€ 580 943€ 580 943€
013
A.II.2
Stavby
6 350 872€ 6 656 462€ 7 037 847€ 5 902 034€ 5 539 438€ 5 011 827€ 5 255 750€ 5 488 707€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 634 046€ 4 196 137€ 4 162 474€ 3 884 902€ 4 048 948€ 3 951 275€ 3 897 922€ 3 632 505€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
24 353€ 217 789€ 244 754€ 1 728 385€ 728 766€ 552 879€ 385 710€ 72 145€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 416 808 € 13 653 271 € 9 671 068 € 11 931 683 € 10 448 783 € 13 900 968 € 12 772 301 € 12 476 304 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 516 744 € 7 422 391 € 5 494 805 € 6 563 231 € 6 116 856 € 6 661 370 € 7 452 069 € 6 005 144 €
035
B.I.1
Materiál
2 442 924€ 2 511 978€ 1 735 687€ 2 344 568€ 1 886 677€ 2 387 953€ 2 446 640€ 1 577 187€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 376 238€ 4 349 436€ 2 749 812€ 3 148 698€ 2 995 176€ 3 470 128€ 3 858 732€ 4 147 659€
037
B.I.3
Výrobky
603 023€ 399 296€ 859 473€ 822 750€ 1 118 070€ 706 307€ 992 070€ 157 546€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
26 874€ 66 568€ 116 024€ 161 364€ 66 172€ 78 571€ 107 754€ 100 835€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
67 685€ 95 113€ 33 809€ 85 851€ 50 761€ 18 411€ 46 873€ 21 917€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
554 482 € 611 440 € 281 867 € 1 848 € 721 € 3 157 € 1 841 € 3 203 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
826€ 2 203€ 1 487€ 1 848€ 721€ 3 157€ 1 841€ 3 203€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
553 656€ 609 237€ 280 380€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 334 352 € 5 586 485 € 3 864 355 € 5 344 571 € 4 296 440 € 7 221 450 € 5 292 336 € 6 460 113 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 163 096 € 5 131 320 € 3 743 792 € 4 933 848 € 4 054 652 € 6 843 857 € 4 897 966 € 5 969 377 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 479 094€ 2 591 091€ 1 505 273€ 2 136 503€ 1 696 213€ 3 222 307€ 2 742 022€ 2 654 354€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 684 002€ 2 540 229€ 2 238 519€ 2 797 345€ 2 358 439€ 3 621 550€ 2 155 944€ 3 315 023€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
172 882€ 457 286€ 120 630€ 410 084€ 237 672€ 350 148€ 374 512€ 461 512€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-1 626€ -2 121€ -67€ 639€ 4 116€ 27 445€ 19 858€ 29 224€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 230 € 32 955 € 30 041 € 22 033 € 34 766 € 14 991 € 26 055 € 7 844 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 948€ 10 922€ 17 270€ 6 918€ 12 043€ 6 103€ 3 922€ 454€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 282€ 22 033€ 12 771€ 15 115€ 22 723€ 8 888€ 22 133€ 7 390€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
81 167 € 73 442 € 39 524 € 23 548 € 76 375 € 73 975 € 70 094 € 43 110 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
81 167€ 73 442€ 39 524€ 23 548€ 76 375€ 73 975€ 70 094€ 43 110€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
24 729 043 € 25 725 640 € 21 941 403 € 26 071 598 € 26 151 026 € 31 367 819 € 32 762 328 € 34 596 449 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 387 163 € 10 195 475 € 11 309 721 € 11 579 543 € 12 444 231 € 13 401 471 € 13 155 954 € 10 785 410 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
169 295 € 1 282 175 € 1 552 043 € 2 416 731 € 3 373 973 € 3 128 454 € 757 910 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 880 778€ 3 704 951€ 3 704 951€ 3 704 951€ 3 373 973€ 3 128 454€ 757 910€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 711 483€ -2 422 776€ -2 152 908€ -1 288 220€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
190 368 € -1 114 200 € -269 822 € -864 688 € -957 242 € 245 517 € 2 370 544 € 757 910 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
14 341 880 € 15 530 165 € 10 631 682 € 14 492 055 € 13 706 795 € 17 966 348 € 19 606 374 € 23 811 039 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
28 005 € 25 286 € 48 637 € 74 473 € 582 249 € 1 099 521 € 905 363 € 254 373 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
28 005€ 25 286€ 48 637€ 46 066€ 21 748€ 964€ -2 224€ 13 844€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
-43€ 5 716€ 12 539€ 23 063€ 27 601€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
28 450€ 554 785€ 1 086 018€ 884 524€ 212 928€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
693 428 € 719 884 € 805 543 € 879 372 € 837 832 € 700 713 € 594 389 € 516 826 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
693 428€ 719 884€ 805 543€ 879 372€ 837 832€ 700 713€ 594 389€ 516 826€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 347 470 € 13 513 577 € 8 387 736 € 12 260 110 € 11 639 645 € 15 493 611 € 17 397 690 € 22 433 484 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 296 940 € 4 760 749 € 4 107 102 € 4 913 116 € 3 768 530 € 4 689 552 € 4 187 076 € 4 044 518 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
848 189€ 676 917€ 951 402€ 328 783€ 470 248€ 579 083€ 536 866€ 378 444€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 448 751€ 4 083 832€ 3 155 700€ 4 584 333€ 3 298 282€ 4 110 469€ 3 650 210€ 3 666 074€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
7 168 360€ 8 028 548€ 3 514 614€ 6 203 941€ 6 994 649€ 10 159 654€ 12 626 473€ 17 843 524€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
449 430€ 396 031€ 370 809€ 400 945€ 406 324€ 352 652€ 307 747€ 294 438€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
299 470€ 264 118€ 237 018€ 251 997€ 260 321€ 228 321€ 213 347€ 184 280€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
102 588€ 62 181€ 151 710€ 488 963€ 210 317€ 63 003€ 52 375€ 63 806€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
30 682€ 1 950€ 6 483€ 1 148€ -496€ 429€ 10 672€ 2 918€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 272 977 € 1 271 418 € 1 389 766 € 1 278 100 € 647 069 € 672 503 € 708 932 € 606 356 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
374 466€ 390 695€ 366 170€ 316 904€ 203 284€ 222 238€ 203 526€ 177 510€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
898 511€ 880 723€ 1 023 596€ 961 196€ 443 785€ 450 265€ 505 406€ 428 846€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé