Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.03.2016
30.09.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 005 100€ 13 106 187€ 14 071 887€ 12 977 906€ 11 357 177€ 1 969 757€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 011 008 € 13 153 568 € 14 084 023 € 12 985 940 € 11 472 744 € 2 223 933 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 961 487€ 4 806 348€ 6 416 118€ 5 758 468€ 5 134 408€ 752 899€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 043 613€ 8 299 839€ 7 655 769€ 7 219 438€ 6 222 769€ 1 216 858€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 042€ 1 396€ 1 797€ 916€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 866€ 47 381€ 10 740€ 6 237€ 114 651€ 254 176€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 466 784 € 12 691 297 € 13 887 428 € 12 797 328 € 11 216 683 € 2 202 658 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 801 236€ 3 837 360€ 5 313 799€ 4 879 571€ 4 300 397€ 608 759€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
69 046€ 49 631€ 134 067€ 116 461€ 118 656€ 31 100€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 027 228€ 1 111 596€ 1 179 431€ 1 276 964€ 1 351 708€ 362 465€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 172 427 € 7 297 878 € 6 788 806 € 6 071 356 € 4 994 685 € 1 093 764 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 762 075€ 5 145 028€ 4 813 426€ 4 344 893€ 3 562 091€ 826 971€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 161 484€ 1 915 668€ 1 778 377€ 1 606 812€ 1 297 235€ 230 665€
19
E.4.
Sociálne náklady
248 868€ 237 182€ 197 003€ 119 651€ 135 359€ 36 128€
20
F.
Dane a poplatky
53€ 12€ 109€ 31€ 114€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
354 005€ 389 424€ 451 080€ 438 894€ 420 172€ 101 974€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
354 005€ 389 424€ 451 080€ 438 894€ 420 172€ 101 974€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
655€ 2 354€ 1 785€ 893€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
13 395€ -4 024€ -1 539€ -4 991€ 2 829€ 2 611€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 792€ 9 379€ 19 418€ 17 179€ 27 312€ 1 871€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
544 224 € 462 271 € 196 595 € 188 612 € 256 061 € 21 275 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 107 590 € 8 107 600 € 7 444 590 € 6 704 910 € 5 586 416 € 967 433 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
159 € 605 € 220 € 182 € 36 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
87 € 50 € 24 € 52 € 27 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
87€ 50€ 24€ 52€ 27€ 2€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€
42
XII.
Kurzové zisky
72€ 555€ 196€ 130€ 9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 761 € 6 556 € 11 074 € 19 933 € 25 258 € 1 660 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
708 € 2 076 € 6 799 € 15 660 € 19 087 € 857 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
708€ 2 076€ 6 799€ 15 660€ 18 773€ 857€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
314€
52
O.
Kurzové straty
386€ 311€ 185€ 175€ 139€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 667€ 4 169€ 4 090€ 4 098€ 6 032€ 803€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 602 € -5 951 € -10 854 € -19 751 € -25 222 € -1 654 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
538 622 € 456 320 € 185 741 € 168 861 € 230 839 € 19 621 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
131 944 € 115 475 € 60 881 € 62 775 € 81 227 € 11 829 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
161 905€ 97 737€ 137 799€ 181 912€ 211 416€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-29 961€ 17 738€ -76 918€ -119 137€ -130 189€ 11 828€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
406 678 € 340 845 € 124 860 € 106 086 € 149 612 € 7 792 €