Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOTEL 11 s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 318 121 € 2 034 156 € 1 966 944 € 2 010 958 € 129 134 € 5 963 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 857 983 € 1 910 517 € 1 807 645 € 1 887 226 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
14 132€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 843 851 € 1 910 517 € 1 807 645 € 1 887 226 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 709 584€ 1 676 250€ 1 721 250€ 1 766 250€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
134 267€ 234 267€ 86 395€ 120 976€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
460 138 € 123 639 € 159 299 € 123 732 € 129 134 € 5 963 €
015
B.I.
Zásoby
576€ 121€ -216€ -11€ 207€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
276 796 € 114 390 € 153 083 € 104 985 € 9 866 € 363 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
227 875€ 70 700€ 115 198€ 67 100€ 9 866€ 348€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
10 738€ 5 805€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
38 183€ 37 885€ 37 885€ 37 885€ 15€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
182 766 € 9 128 € 6 432 € 18 758 € 119 061 € 5 600 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
182 766€ 9 128€ 6 432€ 18 758€ 119 061€ 5 600€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 318 121 € 2 034 156 € 1 966 944 € 2 010 958 € 129 134 € 5 963 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
15 127 € 6 335 € -39 475 € 23 778 € 5 569 € 5 415 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
1 335€ 18 778€ 18 778€ 569€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
8 792 € -17 443 € -63 253 € 18 209 € 569 € 415 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 302 994 € 2 027 821 € 2 006 419 € 1 987 180 € 123 565 € 548 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
25 119€ 33 445€ 51 432€ 59 788€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 352 592€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
925 283 € 145 725 € 384 716 € 332 528 € 97 162 € 548 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
333 962€ 124 003€ 362 332€ 302 403€ 88 598€ 285€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
42 406€ -162€ -360€ 10 197€ 5 964€ 76€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
8 732€ 10 189€ 11 347€ 8 035€ 2 467€ 187€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
540 183€ 11 695€ 11 397€ 11 893€ 133€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 307€ 12 674€ 12 674€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 359 395€ 1 359 395€ 1 422 698€ 26 403€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
484 949€ 198 202€ 159 492€