Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IBM Capital Slovensko, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 656 762 € 13 190 867 € 68 258 917 € 46 286 029 € 55 116 740 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
206 293 € 525 867 € 728 138 € 1 371 920 € 5 251 141 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
54 662 € 128 533 € 206 653 € 657 625 € 1 191 560 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 738€ 7 377€ 16 264€ 398 004€ 862 706€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
51 924€ 121 156€ 190 389€ 259 621€ 328 854€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
151 631 € 397 334 € 521 485 € 714 295 € 4 059 581 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
151 631€ 397 334€ 521 485€ 714 295€ 4 058 262€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 319€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 450 469 € 12 160 762 € 65 969 358 € 43 621 902 € 49 865 599 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
413 123 € 746 185 € 4 685 384 € 8 845 311 € 15 325 558 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
387 256 € 702 651 € 2 911 767 € 4 080 006 € 7 008 808 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
387 256€ 702 651€ 2 911 767€ 4 080 006€ 7 008 808€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
25 867€ 43 534€ 1 773 617€ 4 040 942€ 8 316 750€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
724 363€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 992 733 € 11 346 887 € 58 800 659 € 34 669 817 € 34 365 391 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 642 247 € 11 123 219 € 68 831 784 € 32 481 218 € 34 365 391 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
41 318€ 296 214€ 182 924€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 600 929€ 10 827 005€ 68 648 860€ 32 481 218€ 34 365 391€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
330 171€ 202 316€ 188 125€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
20 315€ 21 352€ -10 219 250€ 2 188 599€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
44 613 € 67 690 € 2 483 315 € 106 774 € 174 650 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
44 613€ 67 690€ 2 483 315€ 106 774€ 174 650€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
504 238 € 1 561 421 € 1 292 207 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
504 238€ 1 561 421€ 1 292 207€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 656 762 € 13 190 867 € 68 258 917 € 46 286 029 € 55 116 740 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-4 412 891 € -4 913 934 € -6 331 622 € 3 467 164 € 4 511 150 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 € 4 505 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€ 4 505 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
18 174 € 12 416 € 308 € 308 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
18 174€ 12 416€ 308€ 308€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-9 437 108 € -9 546 519 € -9 776 592 € 5 841 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
345 325€ 235 914€ 5 841€ 5 841€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 782 433€ -9 782 433€ -9 782 433€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
501 043 € 115 169 € -1 060 338 € -1 043 985 € 6 150 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 973 634 € 17 919 354 € 73 725 758 € 42 237 393 € 38 514 305 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 435 € 50 456 € 2 291 207 € 5 048 279 € 224 225 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
49 295€ 2 290 197€ 5 047 808€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 435€ 1 161€ 1 010€ 471€ 140€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
224 085€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 962 164 € 17 842 442 € 71 411 041 € 37 066 546 € 38 252 612 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 199 073 € 4 098 614 € 4 456 061 € 3 358 704 € 7 801 763 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 100 195€ 758 164€ 1 687 810€ 666 329€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 098 878€ 3 340 450€ 2 768 251€ 2 692 375€ 7 801 763€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
8 746 150€ 13 739 343€ 66 664 554€ 33 375 407€ 30 176 336€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8 001€ 2 723€ 943€ 4 352€ 4 752€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 075€ 1 366€ 600€ 3 473€ 4 655€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 865€ 396€ 146€ 324 610€ 265 106€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
288 737€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
10 035 € 26 456 € 23 510 € 122 568 € 37 468 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
22 700€ 23 510€ 1 701€ 37 468€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
10 035€ 3 756€ 120 867€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
96 019 € 185 447 € 864 781 € 581 472 € 12 091 285 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
92€ 237€ 432€ 779€ 281€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
695€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
95 232€ 185 210€ 864 349€ 580 693€ 12 091 004€