Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 649 957 € 2 383 333 € 1 527 469 € 1 113 682 € 931 616 € 1 022 667 € 19 485 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 370 847 € 1 345 057 € 603 849 € 623 841 € 452 484 € 408 881 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 459 € 7 962 € 12 643 € 17 323 € 15 917 € 15 825 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 459€ 7 962€ 12 643€ 17 323€ 15 917€ 8 215€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 610€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 367 388 € 1 337 095 € 591 206 € 606 518 € 436 567 € 393 056 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
529 223€ 538 643€ 174 359€ 168 014€ 50 833€ 52 168€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
818 865€ 785 905€ 415 050€ 437 314€ 385 734€ 272 860€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 300€ 12 547€ 1 797€ 1 190€ 68 028€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 275 468 € 1 031 705 € 910 881 € 447 572 € 440 422 € 583 106 € 19 485 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
78 687 € 78 515 € 91 868 € 29 296 € 21 394 € 15 555 €
035
B.I.1
Materiál
78 687€ 78 515€ 91 868€ 29 296€ 21 394€ 15 555€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
80 571 € 114 876 € 21 357 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
80 571€ 114 876€ 21 357€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 084 005 € 836 659 € 788 722 € 414 549 € 409 863 € 565 516 € 100 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
963 459 € 836 266 € 786 381 € 410 905 € 404 606 € 551 907 € 100 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 382€ 7 512€ 1 540€ 2 410€ 68€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 796€ 3 733€ 2 854€ 18 569€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
959 077€ 824 958€ 784 841€ 404 762€ 401 752€ 533 270€ 100€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
120 546€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 467€ 13 609€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 393€ 2 341€ 3 644€ 790€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
32 205 € 1 655 € 8 934 € 3 727 € 9 165 € 2 035 € 19 385 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 340€ 1 319€ 2 849€ 1 707€ 2 410€ 2 035€ 58€
073
B.V.2.
Účty v bankách
30 865€ 336€ 6 085€ 2 020€ 6 755€ 19 327€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 642 € 6 571 € 12 739 € 42 269 € 38 710 € 30 680 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
509€ 3 865€ 6 899€ 8 087€ 5 445€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 133€ 2 706€ 5 840€ 34 182€ 31 402€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 863€ 30 680€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 649 957 € 2 383 333 € 1 527 469 € 1 113 682 € 931 616 € 1 022 667 € 19 485 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
882 300 € 88 840 € -606 945 € -837 707 € -536 982 € -219 179 € -51 766 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-2 500€ -2 500€ -2 500€ -2 500€ -2 500€ -2 500€ -2 500€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
25 576 € 25 576 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
25 576€ 25 576€ 2 500€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
40 764 € -655 021 € -862 707 € -561 982 € -325 921 € -76 766 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
40 764€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-655 021€ -862 707€ -561 982€ -325 921€ -76 766€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
793 460 € 695 785 € 230 762 € -300 725 € -236 061 € -167 413 € -76 766 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 299 759 € 1 865 815 € 2 080 197 € 1 947 551 € 1 461 632 € 1 241 846 € 71 251 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
56 052 € 58 036 € 104 421 € 152 903 € 203 750 € 126 557 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 002€ 3 864€ 2 560€ 3 630€ 7 834€ 2 801€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
54 050€ 54 172€ 101 861€ 149 273€ 195 916€ 123 756€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
53 322 € 35 326 € 49 583 € 36 679 € 50 986 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
53 322€ 35 326€ 49 583€ 36 679€ 50 986€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
851 314 € 1 306 454 € 1 686 095 € 1 602 788 € 1 077 312 € 1 043 195 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
329 341 € 462 675 € 269 457 € 172 646 € 301 817 € 380 561 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
180 859€ 254 965€ 193 347€ 109 759€ 204 855€ 147 928€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
30 680€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
148 482€ 207 710€ 76 110€ 62 887€ 96 962€ 201 953€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 103 281€ 472 177€ 345 627€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
254 106€ 1 063 084€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
267 534€ 199 897€ 143 773€ 147 189€ 142 883€ 119 595€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
95 996€ 131 037€ 91 222€ 99 786€ 88 232€ 75 518€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
140 031€ 206 271€ 65 667€ 29 298€ 215€ 20 376€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
18 412€ 52 468€ 52 892€ 50 588€ 71 988€ 101 518€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
339 071 € 465 999 € 240 098 € 155 181 € 129 584 € 72 094 € 71 251 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
89 334€ 101 618€ 79 222€ 71 128€ 41 046€ 63 909€ 71 251€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
249 737€ 364 381€ 160 876€ 84 053€ 88 538€ 8 185€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
467 898 € 428 678 € 54 217 € 3 838 € 6 966 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
381 261€ 389 685€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
86 637€ 38 993€ 54 217€ 3 838€ 6 966€