Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lucy fashion s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.07.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
144 036 € 182 040 € 160 217 € 124 580 € 115 286 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
89 857 € 135 337 € 71 203 € 59 716 € 56 986 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
89 857 € 135 337 € 71 203 € 59 716 € 56 986 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
89 857€ 135 337€ 71 203€ 59 716€ 56 986€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
54 179 € 46 703 € 89 014 € 64 864 € 58 300 €
015
B.I.
Zásoby
30 161€ 34 319€ 52 437€ 39 072€ 14 193€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
13 038 € 10 820 € 11 336 € 13 097 € 13 333 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10 400€ 10 400€ 10 400€ 10 967€ 8 800€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 200€ 4 533€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
438€ 420€ 936€ 2 130€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
10 980 € 1 564 € 25 241 € 12 695 € 30 774 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
10 980€ 1 564€ 25 241€ 12 695€ 30 774€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
144 036 € 182 040 € 160 217 € 124 580 € 115 286 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-429 143 € -293 067 € -175 886 € -95 369 € -63 300 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-298 067€ -180 885€ -100 370€ -68 300€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-136 076 € -117 182 € -80 516 € -32 069 € -68 300 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
573 179 € 475 107 € 336 103 € 219 949 € 178 586 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
144 400€ 153 170€ 94 460€ 83 141€ 93 380€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
378 872 € 263 342 € 193 317 € 116 812 € 85 206 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
11 738€ 6 080€ 1 333€ 7 097€ 666€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 007€ 3 860€ 1 976€ 3 414€ 3 263€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
523€ 1 641€ 2 734€ 4 283€ 1 416€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
365 604€ 251 761€ 187 274€ 102 018€ 79 861€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
71€ 1 189€ 537€ 998€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
49 836€ 57 406€ 47 789€ 18 998€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci