Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
978 196 € 940 808 € 934 472 € 1 161 138 € 899 849 € 313 470 € 191 636 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
418 172 € 446 026 € 603 894 € 828 006 € 628 164 € 265 786 € 150 067 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
418 172 € 446 026 € 603 894 € 828 006 € 628 164 € 265 786 € 150 067 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
418 172€ 446 026€ 603 894€ 828 006€ 628 164€ 265 786€ 150 067€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
560 024 € 494 782 € 330 578 € 333 132 € 271 685 € 47 684 € 41 569 €
015
B.I.
Zásoby
327 537€ 176 681€ 64 179€ 113 980€ 121 386€ 22 922€ 5 353€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
115 141 € 189 174 € 130 299 € 170 020 € 117 734 € 23 328 € 30 889 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
93 115€ 166 436€ 129 683€ 148 613€ 106 186€ 20 361€ 19 262€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
15 763€ 18 150€ 19 970€ 11 548€ 710€ 11 504€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 263€ 4 588€ 616€ 1 437€ 2 257€ 123€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
117 346 € 128 927 € 136 100 € 49 132 € 32 565 € 1 434 € 5 327 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
117 346€ 128 927€ 136 100€ 49 132€ 32 565€ 1 434€ 5 327€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
978 196 € 940 808 € 934 472 € 1 161 138 € 899 849 € 313 470 € 191 636 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
155 767 € 82 131 € 65 235 € 151 637 € 129 401 € 32 689 € 12 597 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 380€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
76 631€ 59 735€ 146 137€ 123 901€ 27 189€ 7 217€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
73 636 € 16 896 € -86 402 € 22 236 € 96 712 € 20 092 € 7 597 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
822 429 € 858 677 € 869 237 € 1 009 501 € 770 448 € 280 781 € 179 039 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
211 074€ 195 947€ 328 890€ 458 580€ 243 603€ 62 279€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
90 804€ 109 202€ 109 202€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
518 696 € 552 399 € 430 684 € 550 468 € 526 315 € 218 150 € 178 888 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
125 506€ 197 255€ 152 658€ 273 559€ 254 536€ 33 263€ 45 318€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 661€ 1 368€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 310€ 369€ 2 002€ 126€ 10 523€ 5 858€ 2 227€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
387 219€ 353 407€ 276 024€ 276 783€ 261 256€ 179 029€ 131 343€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 855€ 1 129€ 461€ 453€ 530€ 352€ 151€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci