Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.11.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 707 318 € 4 220 769 € 1 102 564 € 1 051 417 € 1 059 209 € 55 281 € 15 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 050 465 € 140 634 € 231 269 € 105 510 € 151 683 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 050 465 € 140 634 € 231 269 € 105 510 € 151 683 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 050 465€ 140 634€ 231 269€ 105 510€ 151 683€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 619 738 € 4 076 996 € 865 724 € 943 894 € 905 365 € 55 281 € 15 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 400 596 € 2 093 212 € 377 401 € 152 052 € 178 183 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 400 596€ 2 093 212€ 377 401€ 152 052€ 178 183€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 119 985 € 1 952 983 € 452 242 € 744 687 € 668 532 € 40 246 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 041 774 € 1 944 279 € 426 723 € 725 516 € 666 124 € 40 246 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 041 774€ 1 944 279€ 426 723€ 725 516€ 666 124€ 40 246€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
32€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
180€ 33€ 19 990€ 13 719€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
78 031€ 8 671€ 5 529€ 5 420€ 2 408€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
99 157 € 30 801 € 36 081 € 47 155 € 58 650 € 15 035 € 15 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
169€ 5 018€ 11 591€ 10 899€ 16 170€ 15 000€ 15 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
98 988€ 25 783€ 24 490€ 36 256€ 42 480€ 35€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
37 115 € 3 139 € 5 571 € 2 013 € 2 161 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 015€ 3 139€ 5 571€ 2 013€ 2 161€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 100€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 707 318 € 4 220 769 € 1 102 564 € 1 051 417 € 1 059 209 € 55 281 € 15 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 328 870 € 1 139 585 € 675 159 € 397 790 € 315 271 € 14 771 € 15 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 000 000€ 1 000 000€ 600 000€ 360 000€ 280 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 500 € 1 500 € 1 151 € 1 025 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 500€ 1 500€ 1 151€ 1 025€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
181 085 € 58 659 € 21 639 € 19 246 € -229 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
181 085€ 58 659€ 21 639€ 19 246€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-229€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
131 285 € 64 426 € 37 369 € 2 519 € 20 500 € -229 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 378 448 € 3 081 184 € 427 405 € 653 627 € 743 938 € 40 510 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 001 811 € 1 286 563 € 196 853 € 106 281 € 132 534 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
836 500€ 121 343€ 196 762€ 106 281€ 132 534€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
1 165 000€ 1 165 000€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
311€ 220€ 91€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 094 548 € 944 096 € 228 770 € 547 346 € 611 404 € 40 510 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 028 834 € 869 088 € 183 962 € 524 233 € 598 179 € 4 250 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 028 834€ 869 088€ 183 962€ 524 233€ 598 179€ 4 250€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 037€ 15 589€ 20 970€ 35 300€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 503€ 584€ 1 452€ 106€ 76€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
937€ 341€ 2 012€ 88€ 114€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
49 268€ 59 067€ 11 265€ 36€ 12 054€ 960€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 969€ 15 016€ 14 490€ 1 913€ 981€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 089 € 2 152 € 1 782 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 089€ 2 152€ 1 782€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
280 000€ 848 373€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé