Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.11.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
210 128 € 424 329 € 519 823 € 343 183 € 233 438 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 783 € 8 552 € 12 006 € 5 796 € 5 764 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 783 € 8 552 € 12 006 € 5 796 € 5 764 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 783€ 8 552€ 12 006€ 5 796€ 5 764€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
202 345 € 415 777 € 507 817 € 337 387 € 227 674 €
015
B.I.
Zásoby
127 186€ 237 383€ 260 230€ 194 383€ 202 728€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
44 340 € 65 499 € 70 512 € 21 490 € 3 592 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
39 119€ 57 655€ 60 443€ 11 094€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
-1 523€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 744€ 7 844€ 10 069€ 10 396€ 3 592€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
30 819 € 112 895 € 177 075 € 121 514 € 21 354 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
30 819€ 112 895€ 177 075€ 121 514€ 21 354€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
210 128 € 424 329 € 519 823 € 343 183 € 233 438 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-294 572 € -189 700 € -115 655 € -43 441 € -144 151 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-194 700€ -120 655€ -48 441€ -149 151€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-104 872 € -74 045 € -72 214 € 100 710 € -149 151 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
504 700 € 614 029 € 635 478 € 386 624 € 377 589 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 078€ 908€ 757€ 253€ 14€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
501 108 € 610 121 € 628 337 € 381 306 € 376 998 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
491 607€ 585 577€ 604 575€ 346 053€ 362 082€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 962€ 5 426€ 4 498€ 4 661€ 2 722€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
7 509€ 19 088€ 16 729€ 23 195€ 9 664€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
30€ 30€ 2 535€ 7 397€ 2 530€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 514€ 3 000€ 6 384€ 5 065€ 577€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci