Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
7 373 211 € 7 289 908 € 7 563 731 € 4 843 777 € 23 998 € 4 591 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
6 630 081 € 6 819 451 € 6 904 233 € 4 838 541 € 22 447 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
96 097€ 117 487€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
6 533 984 € 6 701 964 € 6 904 233 € 4 838 541 € 22 447 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
6 412 268€ 6 543 809€ 6 904 233€ 4 838 541€ 22 447€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
121 716€ 158 155€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
743 130 € 470 457 € 659 498 € 5 236 € 1 551 € 4 591 €
015
B.I.
Zásoby
34 182€ 13 563€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
694 678 € 451 777 € 658 862 € 4 344 € 20 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
48 921€ 19 143€ 130 434€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 344€ 20€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
645 757€ 432 634€ 528 428€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
14 270 € 5 117 € 636 € 892 € 1 531 € 4 591 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
14 270€ 5 117€ 636€ 892€ 1 531€ 4 591€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
7 373 211 € 7 289 908 € 7 563 731 € 4 843 777 € 23 998 € 4 591 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
42 825 € 377 217 € 627 583 € -43 022 € 3 328 € 4 591 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
870 000€ 870 000€ 870 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-490 886€ -247 417€ -48 023€ -1 672€ -969€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-341 289 € -250 366 € -199 394 € -46 350 € -703 € -409 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
7 330 386 € 6 912 691 € 6 936 148 € 4 886 799 € 20 670 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
3 436 893€ 3 554 228€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
3 840 304 € 3 305 286 € 6 825 200 € 4 884 851 € 20 670 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
306 730€ 322 801€ 610 887€ 2 381 661€ 1 120€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
81 573€ 12 662€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
213 531€ 238 487€ 379 767€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3 238 470€ 2 731 336€ 5 834 546€ 2 503 190€ 19 550€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 177€ 4 177€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
12€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
49 000€ 49 000€ 110 948€ 1 948€