Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
229 307 083 € 261 015 560 € 185 607 958 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
206 058 754 € 137 233 268 € 142 987 966 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
80 256 533 € 19 782 € 30 981 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
13 730€ 19 782€ 26 214€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
80 151 682€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
91 121€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 767€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
125 802 221 € 137 213 486 € 142 956 985 €
012
A.II.1
Pozemky
3 864 640€ 3 864 640€
013
A.II.2
Stavby
22 243 831€ 19 991 788€ 18 494 902€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
103 161 811€ 113 308 361€ 70 686 014€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
260€ 260€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
396 579€ 48 437€ 49 911 169€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky
(067A)-/096A/)
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/)
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(22XA))
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok
(043)-/096A/)
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok
(053)-/095A/)
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
23 248 329 € 123 767 250 € 42 604 978 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
0 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A))
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
22 619 336 € 6 399 945 € 42 528 751 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
21 475 454 € 5 769 340 € 39 368 951 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
20 532 769€ 3 997 943€ 37 233 492€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
942 685€ 1 771 397€ 2 135 459€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
349 836€ 58 266€ 1 602 877€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
794 046€ 572 339€ 1 556 923€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
115 698 919 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
115 698 919€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
(252))
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A)-/291A/)
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
628 993 € 1 668 386 € 76 227 €
072
B.V.1.
Peniaze
172€ 508€ 213€
073
B.V.2.
Účty v bankách
628 821€ 1 667 878€ 76 014€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
15 042 € 15 014 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 042€ 15 014€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
229 307 083 € 261 015 560 € 185 607 958 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
132 358 364 € 136 444 630 € 128 820 146 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
121 810 000 € 121 810 000 € 121 810 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
121 810 000€ 121 810 000€ 121 810 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 927 521 € 350 507 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 927 521€ 350 507€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-379 157 € 6 659 639 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 6 659 639€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-379 157€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
7 624 484 € 7 010 146 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
96 948 719 € 124 570 930 € 56 787 812 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
2 395 269 € 3 522 690 € 2 319 475 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 512€ 702€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 395 269€ 3 519 178€ 2 318 773€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
694 014 € 665 909 € 661 371 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
694 014€ 665 909€ 661 371€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
33 810 956 € 34 933 427 € 16 929 146 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
33 182 134 € 16 938 493 € 15 121 913 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
29 800 335€ 11 469 261€ 9 226 285€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 381 799€ 5 469 232€ 5 895 628€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
17 243 792€ 1 206 250€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
322 072€ 296 296€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
230 768€ 211 903€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
63 236€ 183 604€ 79 172€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
565 586€ 14 698€ 13 612€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
60 048 480 € 85 448 904 € 36 877 820 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
80 988 315€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
60 048 480€ 4 460 589€ 36 877 820€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€