Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.06.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 800 623€ 27 805 702€ 20 620 785€ 22 254 389€ 112 907€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 812 483 € 27 805 702 € 20 620 785 € 22 254 389 € 112 907 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
23 631 335€ 22 297 975€ 16 468 762€ 17 599 311€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
112 907€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 169 288€ 5 507 727€ 4 152 023€ 4 655 078€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 860€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 279 412 € 26 879 164 € 19 998 040 € 22 377 869 € 101 715 € 1 738 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 110 579€ 18 366 315€ 12 657 084€ 14 203 187€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
340 585€ 266 535€ 195 286€ 330 227€ 2 520€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-15 276€ 15 074€ 803€
14
D.
Služby
4 933 483€ 4 598 609€ 4 050 831€ 4 807 432€ 52 741€ 1 338€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 710 899 € 3 517 866 € 2 948 528 € 2 968 635 € 43 787 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 662 207€ 2 555 008€ 2 121 678€ 2 154 050€ 32 528€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
984 296€ 907 464€ 775 268€ 787 192€ 10 902€
19
E.4.
Sociálne náklady
64 396€ 55 394€ 51 582€ 27 393€ 357€
20
F.
Dane a poplatky
12 752€ 10 786€ 12 579€ 19 343€ 300€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 382€ 34 099€ 26 420€ 9 778€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
38 382€ 34 099€ 26 420€ 9 778€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
148 008€ 69 880€ 106 509€ 39 267€ 2 367€ 400€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
533 071 € 926 538 € 622 745 € -123 480 € 11 192 € -1 738 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 431 252 € 4 559 169 € 3 716 781 € 2 913 543 € 57 646 € -1 338 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 28 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
5€ 28€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
45 582 € 22 084 € 21 884 € 21 996 € 1 062 € 593 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
37 935 € 16 339 € 18 199 € 19 354 € 79 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
37 935€ 16 339€ 18 199€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 354€ 79€
52
O.
Kurzové straty
21€ 142€ 80€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 626€ 5 745€ 3 543€ 2 562€ 983€ 593€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-45 577 € -22 084 € -21 856 € -21 996 € -1 062 € -593 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
487 494 € 904 454 € 600 889 € -145 476 € 10 130 € -2 331 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
241 187 € 259 934 € 174 362 € 149 074 € 1 745 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
245 101€ 298 581€ 146 147€ 383 239€ 3 924€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 914€ -38 647€ 28 215€ -234 165€ -2 179€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
246 307 € 644 520 € 426 527 € -294 550 € 8 385 € -2 331 €