Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rolling Stock Lease s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
303 736 871 € 210 175 929 € 135 064 951 € 100 699 742 € 80 709 766 € 77 033 087 € 15 914 840 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
287 444 341 € 195 505 042 € 94 570 095 € 97 370 427 € 75 996 570 € 70 211 499 € 11 851 714 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
284 944 341 € 193 005 042 € 94 570 095 € 97 370 427 € 75 996 570 € 70 211 499 € 11 851 714 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
229 194 294€ 156 109 042€ 94 570 095€ 73 790 427€ 75 996 570€ 50 261 499€ 11 851 714€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 753 647€ 8 015 000€ 23 580 000€ 19 950 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
53 996 400€ 28 881 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 500 000 € 2 500 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 500 000€ 2 500 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 352 873 € 12 995 060 € 39 421 067 € 2 797 729 € 4 122 208 € 6 127 238 € 3 702 991 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
127 € 164 € 80 €
035
B.I.1
Materiál
127€ 164€ 80€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
843 873 € 3 268 493 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
843 873€ 3 268 493€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 508 892 € 4 852 156 € 35 775 663 € 1 946 488 € 1 680 005 € 6 127 154 € 3 702 794 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 531 377 € 4 109 469 € 35 566 123 € 1 839 086 € 1 673 262 € 6 126 987 € 3 685 428 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 531 377€ 4 109 469€ 35 566 123€ 1 839 086€ 1 673 262€ 6 126 987€ 3 685 428€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
974 085€ 739 008€ 207 533€ 6 743€ 17 366€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
107 402€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 430€ 3 679€ 2 007€ 167€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 999 981 € 4 874 247 € 3 645 324 € 851 241 € 2 442 203 € 84 € 197 €
072
B.V.1.
Peniaze
94€ 197€ 306€ 261€ 157€ 84€ 197€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 999 887€ 4 874 050€ 3 645 018€ 850 980€ 2 442 046€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 939 657 € 1 675 827 € 1 073 789 € 531 586 € 590 988 € 694 350 € 360 135 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 097 054€ 1 526 729€ 941 219€ 453 804€ 583 543€ 582 479€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 578€ 14 744€ 132 570€ 77 782€ 127€ 91 071€ 360 135€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
839 025€ 134 354€ 7 318€ 20 800€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
303 736 871 € 210 175 929 € 135 064 951 € 100 699 742 € 80 709 766 € 77 033 087 € 15 914 840 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
62 891 398 € 59 273 522 € 23 595 492 € 1 375 829 € -121 515 € -784 183 € -193 016 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
29 825 000 € 29 825 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
29 825 000€ 29 825 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
20 700 000€ 20 700 000€ 20 700 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
136 164 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
136 164€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
666 659 € 2 582 109 € -622 639 € -1 179 595 € -1 057 134 € -300 268 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
666 659€ 2 582 109€ -622 639€ -1 179 595€ -1 057 134€ -300 268€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 030 249 € 3 490 631 € 2 527 924 € 908 118 € -508 915 € -172 232 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 584 948€ 4 045 330€ 3 082 623€ 1 462 817€ 45 784€ 45 784€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-554 699€ -554 699€ -554 699€ -554 699€ -554 699€ -218 016€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 533 326 € 2 673 282 € 962 707 € 1 619 806 € 1 419 534 € -336 683 € -218 016 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
240 683 296 € 150 902 407 € 111 469 459 € 99 323 913 € 80 831 281 € 77 817 270 € 16 064 531 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 518 193 € 2 609 369 € 27 118 921 € 26 116 996 € 25 361 000 € 24 161 695 € 11 775 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
25 270 908€ 23 846 208€ 23 745 000€ 23 745 000€ 11 775 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 974€ 2 945€ 2 134€ 936€ 559€ 73€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
788 151€ 1 600 560€ 1 338 144€ 380 086€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 514 219€ 2 606 424€ 1 057 728€ 669 292€ 277 297€ 36 536€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
196 123 951€ 135 889 766€ 77 446 774€ 45 626 539€ 49 029 616€ 44 883 462€ 3 654 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 645 781 € 4 807 470 € 2 296 380 € 21 238 331 € 502 508 € 4 858 665 € 56 240 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 343 035 € 4 578 965 € 627 570 € 19 492 841 € 430 418 € 4 798 716 € 55 340 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 343 035€ 4 578 965€ 627 570€ 19 492 841€ 430 418€ 4 798 716€ 55 340€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
16 407€ 15 655€ 13 174€ 58 556€ 8 098€ 1 187€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 313€ 9 760€ 7 952€ 17 105€ 5 150€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
276 026€ 202 190€ 147 684€ 169 829€ 58 842€ 58 762€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
900€ 1 500 000€ 1 500 000€ 900€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
595 371 € 323 794 € 190 515 € 162 004 € 35 080 € 233 094 € 2 500 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
25 939€ 17 304€ 17 212€ 33 014€ 5 490€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
569 432€ 306 490€ 173 303€ 128 990€ 29 590€ 233 094€ 2 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
34 800 000€ 7 272 008€ 4 416 869€ 3 403 077€ 5 903 077€ 3 680 354€ 576 791€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 776 966€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
162 177 € 43 325 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
162 177€ 43 325€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé