Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
64 556 257 € 65 881 715 € 65 576 008 € 53 952 494 € 49 444 262 € 49 483 391 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
15 952 832 € 17 609 104 € 17 023 502 € 18 438 679 € 20 659 361 € 21 605 648 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
15 952 832 € 17 609 104 € 17 023 502 € 18 438 679 € 20 659 361 € 21 605 648 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
10 426 290€ 9 959 084€ 9 562 064€ 10 181 500€ 10 618 225€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 500 832€ 7 650 020€ 7 400 550€ 8 257 179€ 10 041 136€ 21 605 648€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 710€ 60 887€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
47 834 225 € 47 390 502 € 47 546 925 € 34 768 283 € 28 742 273 € 27 792 018 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
826 679 € 282 913 € 923 051 € 515 908 € 441 620 € 577 427 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
826 679€ 282 913€ 923 051€ 515 908€ 441 620€ 577 427€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
40 828 658 € 40 994 980 € 41 626 532 € 29 348 545 € 8 771 128 € 4 579 590 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
39 273 109 € 37 673 230 € 39 109 571 € 27 340 287 € 6 945 558 € 4 547 152 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
39 273 109€ 37 673 230€ 39 073 377€ 27 267 766€ 6 919 570€ 4 547 152€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
36 194€ 72 522€ 25 988€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 483 916€ 3 285 388€ 2 508 926€ 2 003 727€ 1 813 898€ 32 261€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
71 633€ 36 363€ 8 036€ 4 531€ 11 672€ 177€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 178 888 € 6 112 608 € 4 997 341 € 4 903 830 € 19 529 525 € 22 635 001 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 178 888€ 6 112 608€ 4 997 341€ 4 903 830€ 19 529 525€ 22 635 001€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
769 199 € 882 110 € 1 005 582 € 745 532 € 42 628 € 85 725 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
882 110€ 1 005 582€ 745 532€ 42 628€ 85 725€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
769 199€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
64 556 257 € 65 881 715 € 65 576 008 € 53 952 494 € 49 444 262 € 49 483 391 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
45 430 707 € 43 134 828 € 40 756 538 € 38 339 602 € 36 675 668 € 35 331 404 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 127 328 € 5 749 039 € 3 332 102 € 1 668 168 € 323 904 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 127 328€ 5 749 039€ 3 332 102€ 1 668 168€ 323 904€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 295 878 € 2 378 289 € 2 416 936 € 1 663 934 € 1 344 264 € 323 904 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
19 125 550 € 22 746 887 € 24 819 470 € 15 612 892 € 12 768 594 € 14 151 987 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
410 963 € 498 517 € 658 349 € 181 528 € 173 856 € 94 134 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 66 746€ 340 399€ 29 073€ 13 132€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
257 148€ 294 553€ 215 135€ 104 633€ 77 347€ 13 502€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
153 815€ 137 217€ 102 815€ 47 823€ 83 377€ 80 632€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 569 483 € 448 977 € 345 465 € 238 300 € 135 835 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 569 483€ 448 977€ 345 465€ 238 300€ 135 835€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 778 135 € 16 919 867 € 17 768 803 € 11 644 279 € 11 819 185 € 9 781 848 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 210 169 € 8 784 792 € 7 538 272 € 5 975 089 € 7 628 062 € 5 740 521 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
478 956€ 5 306 624€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 731 213€ 8 784 792€ 7 538 272€ 5 975 089€ 7 628 062€ 433 897€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
250€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 565 585€ 3 193 364€ 2 078 303€ 1 670 145€ 2 605 276€ 1 170 502€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 740 051€ 2 739 850€ 2 339 686€ 1 618 653€ 2 080 540€ 631 604€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
642 176€ 62 329€ 867 408€ -494 693€ 676 993€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
619 905€ 2 201 861€ 5 750 213€ 1 512 983€ 1 562 228€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 366 969 € 4 879 527 € 6 046 852 € 3 548 784 € 639 718 € 4 276 005 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 166 635€ 1 117 250€ 1 231 831€ 764 708€ 560 752€ 299 001€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 200 334€ 3 762 277€ 4 815 021€ 2 784 077€ 78 966€ 3 977 004€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé