Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.10.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
372 210 € 308 814 € 335 013 € 92 464 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
180 822 € 187 998 € 171 173 € 87 227 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
180 822 € 187 998 € 171 173 € 87 227 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
159 553€ 163 833€ 166 163€ 82 227€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 269€ 24 165€ 5 010€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 000€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
191 388 € 120 816 € 163 840 € 5 237 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
105 917 € 68 101 € 99 687 € 57 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
104 215€ 66 454€ 99 411€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 281€ 1 504€ 29€ 46€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
421€ 143€ 247€ 11€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
85 471 € 52 715 € 64 153 € 5 180 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
85 471€ 52 715€ 64 153€ 5 180€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
372 210 € 308 814 € 335 013 € 92 464 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
56 494 € 38 091 € 29 390 € 9 464 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
28 091€ 19 390€ -536€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
18 403 € 8 701 € 19 926 € -536 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
315 716 € 270 723 € 305 623 € 83 000 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
219€ 126€ 29€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
35 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
278 756 € 269 782 € 304 548 € 83 000 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
99 175€ 82 005€ 120 635€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 895€ 2 468€ 2 323€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 397€ 1 520€ 5 590€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
171 289€ 183 789€ 176 000€ 83 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 741€ 815€ 1 046€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci