Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.10.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
415 305 € 401 672 € 372 210 € 308 814 € 335 013 € 92 464 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
160 683 € 171 903 € 180 822 € 187 998 € 171 173 € 87 227 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
160 683 € 171 903 € 180 822 € 187 998 € 171 173 € 87 227 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
151 775€ 155 273€ 159 553€ 163 833€ 166 163€ 82 227€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 908€ 16 630€ 21 269€ 24 165€ 5 010€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 000€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
254 622 € 229 769 € 191 388 € 120 816 € 163 840 € 5 237 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
175 512 € 124 514 € 105 917 € 68 101 € 99 687 € 57 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
172 491€ 124 315€ 104 215€ 66 454€ 99 411€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 747€ 1 281€ 1 504€ 29€ 46€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
274€ 199€ 421€ 143€ 247€ 11€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
79 110 € 105 255 € 85 471 € 52 715 € 64 153 € 5 180 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
79 110€ 105 255€ 85 471€ 52 715€ 64 153€ 5 180€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
415 305 € 401 672 € 372 210 € 308 814 € 335 013 € 92 464 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
84 885 € 75 219 € 56 494 € 38 091 € 29 390 € 9 464 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 000€ 1 000€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
64 219€ 45 494€ 28 091€ 19 390€ -536€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
9 666 € 18 725 € 18 403 € 8 701 € 19 926 € -536 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
330 420 € 326 453 € 315 716 € 270 723 € 305 623 € 83 000 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
429€ 310€ 219€ 126€ 29€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
10 648€ 28 912€ 35 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
317 814 € 296 034 € 278 756 € 269 782 € 304 548 € 83 000 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
144 684€ 115 681€ 99 175€ 82 005€ 120 635€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 380€ 2 834€ 2 895€ 2 468€ 2 323€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 854€ 7 830€ 5 397€ 1 520€ 5 590€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
166 896€ 169 689€ 171 289€ 183 789€ 176 000€ 83 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 529€ 1 197€ 1 741€ 815€ 1 046€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci