Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SKY PARK RESIDENCES s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.03.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
43 944 635€ 876 852€ 1 168 456€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
31 388 149 € 45 816 669 € 56 111 207 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 077 243€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
39 364 136€
05
III.
Tržby z predaja služieb
503 256€ 427 352€ 733 291€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-13 606 567€ 44 939 817€ 54 477 128€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
967 406€ 465 623€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
82 675€ 449 500€ 435 165€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
25 915 179 € 45 802 428 € 55 871 393 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 484 823€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 774€ 4 119€ 5 981€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
21 221 373€ 45 705 316€ 55 267 477€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
66 348€ 46 172€ 67 422€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 647€ 5 148€ 5 163€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 647€ 5 148€ 5 163€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 090 565€ 451 434€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-30 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 649€ 41 673€ 103 916€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 472 970 € 14 241 € 239 814 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 627 098 € -342 266 € -63 039 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 830 € 1 628 € 6 633 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
24 € 68 € 46 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
21€ 57€ 46€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 11€
42
XII.
Kurzové zisky
4€ 1 560€ 158€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9 802€ 6 429€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 406 571 € 1 226 903 € 895 233 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 291 386 € 871 598 € 491 479 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 227 356€ 604 044€ 345 079€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 064 030€ 267 554€ 146 400€
52
O.
Kurzové straty
43€ 5 883€ 1 054€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
115 142€ 349 422€ 402 700€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 396 741 € -1 225 275 € -888 600 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 076 229 € -1 211 034 € -648 786 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
813 125 € -1 539 528 € 394 669 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
308 268€ 13€ 9€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
504 857€ -1 539 541€ 394 660€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 263 104 € 328 494 € -1 043 455 €