Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
67 € 1 € 14 223 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
260€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 783€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
67€ 1€ 1 180€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
5 720 € 15 931 € 32 508 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
342€ 6 943€ 6 354€
11
C.
Služby
983€ 2 168€ 15 360€
12
D.
Osobné náklady
842€ 1 413€
13
E.
Dane a poplatky
210€ 565€ 1 290€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 945€ 3 972€ 5 972€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
240€ 1 441€ 2 119€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-5 653 € -15 930 € -18 285 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 325 € -9 111 € -8 671 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 047 € 4 015 € 4 734 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 581€ 3 737€ 4 231€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 466€ 278€ 503€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 047 € -4 015 € -4 734 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-8 700 € -19 945 € -23 019 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-8 700 € -19 945 € -23 019 €