Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika, a. s.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
225 314 705 € 154 693 010 € 136 252 476 € 25 060 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
32 665 980 € 35 793 476 € 38 420 570 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
31 261 209 € 34 225 977 € 36 392 634 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
822 732€ 1 048 722€ 481 352€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
30 373 727€ 33 112 505€ 35 851 282€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
64 750€ 64 750€ 60 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 404 771 € 1 567 499 € 2 027 936 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
48 684€ 52 097€ 31 526€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 356 087€ 1 515 402€ 1 996 410€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
192 013 082 € 118 205 191 € 97 066 156 € 24 942 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
233 442 € 150 188 € 323 813 €
032
B.I.1
Materiál
232 122€ 147 737€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
950€ 950€ 323 813€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
370€ 1 501€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
4 029 392 € 3 896 449 € 3 383 076 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 749 449€ 3 771 577€ 3 102 444€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
50 598€ 124 872€ 280 632€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
229 345€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
179 951 728 € 106 460 606 € 86 685 028 € 14 418 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
147 275 582€ 81 483 064€ 70 567 351€ 13 930€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 033 284€ 24 087 034€ 14 519 512€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 609 880€ 488€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 032 982€ 890 508€ 1 598 165€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
7 798 520 € 7 697 948 € 6 674 239 € 10 524 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 022€ 5 609€ 9 251€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 795 498€ 7 692 339€ 6 664 988€ 10 524€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
635 643 € 694 343 € 765 750 € 118 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
184 717€ 238 497€ 274 397€ 118€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
450 926€ 455 846€ 491 353€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
225 314 705 € 154 693 010 € 136 252 476 € 25 060 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
50 378 977 € 56 863 900 € 55 708 928 € 18 834 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
35 000 000 € 35 000 000 € 35 000 000 € -6 972 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
34 975 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-41 972 500€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 025 288 € 7 025 288 € -8 666 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 025 288€ 7 025 288€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 666€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 353 689 € 7 838 612 € 13 717 594 € -8 666 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
174 935 728 € 97 829 051 € 80 542 970 € 6 226 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
6 813 620 € 6 476 441 € 5 799 168 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
462 381€ 443 880€ 410 378€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 655 000€ 1 856 000€ 1 657 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 696 239€ 4 176 561€ 3 731 790€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
62 204 € 849 324 € 1 256 845 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
10 266€ 495 966€ 500 866€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
51 938€ 46 881€ 32 593€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
306 477€ 723 386€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
168 059 904 € 90 503 286 € 73 486 899 € 6 226 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
147 952 742€ 85 464 581€ 62 575 743€ 6 226€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
18 978 762€ 2 374 200€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 500 840€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
430 994€ 490 837€ 368 936€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
302 639€ 299 778€ 252 251€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
156 379€ 1 866 233€ 7 406 663€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
238 388€ 7 657€ 382 466€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
58 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
58€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
59 € 578 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
59€ 308€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
270€