Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B-commerce Group s.r.o.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 393 520 € 947 804 € 208 115 € 15 357 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
249 497 € 250 377 € 44 944 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
17 426€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
232 071 € 250 377 € 44 944 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
232 071€ 250 377€ 44 944€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 144 023 € 697 427 € 163 171 € 15 357 €
015
B.I.
Zásoby
619 555€ 313 947€ 34 031€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
70€ 174€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
253 474 € 248 271 € 47 828 € 622 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
203 152€ 236 637€ 36 796€ 600€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
35 279€ 2 554€ 3 192€ 4€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
15 043€ 9 080€ 7 840€ 18€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
270 994 € 135 139 € 81 138 € 14 735 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
270 994€ 135 139€ 81 138€ 14 735€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 393 520 € 947 804 € 208 115 € 15 357 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
181 118 € 214 121 € 68 058 € 5 102 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 5€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
156 293€ 62 558€ 97€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
19 325 € 146 063 € 62 956 € 102 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 212 402 € 733 683 € 140 057 € 10 255 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
91 947€ 108 010€ 19 247€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
542 268€ 233 370€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
494 881 € 356 161 € 120 071 € 10 075 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
120 522€ 57 075€ 35 035€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
35 019€ 17 776€ 4 209€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
258 664€ 195 138€ 46 178€ 75€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
80 676€ 86 172€ 34 649€ 10 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
16 941€ 8 943€ 739€ 180€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 365€ 27 199€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
58 000€