Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
89 183 € 55 978 € 70 104 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
70 669 € 46 137 € 57 620 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
70 669 € 46 137 € 57 620 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
70 669€ 46 137€ 57 620€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
18 514 € 9 841 € 12 484 €
015
B.I.
Zásoby
287€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
16 052 € 6 370 € 368 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
9 433€ 5 678€ 368€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 619€ 692€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 175 € 3 471 € 12 116 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 175€ 3 471€ 12 116€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
89 183 € 55 978 € 70 104 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-28 101 € -18 786 € -7 591 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-23 786€ -12 591€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-9 315 € -11 195 € -12 591 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
117 284 € 74 764 € 77 695 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
5 560€ 9 578€ 13 534€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
111 137 € 64 642 € 63 779 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
16 636€ 151€ 125€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
581€ 436€ 497€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
420€ 555€ 657€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
93 500€ 63 500€ 62 500€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
587€ 544€ 382€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci