Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 279094

HOME STUDIO, a.s.

 • Konanie č. 279094
 • Vydaný 16.4.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 77 z roku 2012 20.4.2012
 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200

Rozhodnutie

Súd vyzýva dlžníka - HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200, aby sa do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu, vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,

- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),

- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.

Sud vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa § 19 ods. 1 písm. a), bod 3.

Odôvodnenie

Navrhovateľ sa návrhom veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331 podaným dňa 23.02.2012 domáhal vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200 ( ďalej len „Dlžník“ ).

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 03.04.2012, č.k.: 6K/8/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2012, začal konkurzné konanie voči Dlžníkovi.

Podľa § 19 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa a) súd do 5 dní od začatia konkurzného konania 1. odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä

1a. výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil 1aa. zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, 1ab. zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, 1ac. informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu a 1ad. zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,

1b. poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz,

1c. poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze.

Podľa § 19 ods. 1, bod 2 a 3 ZKR súd určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov označených v návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi predvolanie doručí aj iným spôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od začatia konkurzného konania. Sud zároveň vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Na základe vyššie uvedeného a s poukazom na citované zákonné ustanovenia súd vyzval dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť, ako aj vyjadril možný súhlas s tým, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží

a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,

e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)

f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,

súd na jeho majetok vyhlási konkurz.

3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/8/2012
 • ICS 1112205955
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Marianna Gombárová