Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 279284

HOME STUDIO, a.s.

 • Konanie č. 279284
 • Vydaný 16.4.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 78 z roku 2012 23.4.2012
 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 6K/8/2012

Predvolanie

Vo veci

navrhovateľa - veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200

nariaďuje sa pojednávanie

na deň: 01.06.2012 o 09:30 hod.

-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59 prízemie

na ktoré sa predvoláva:

dlžník: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!

Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)

Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)

Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať. Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)

Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a. (§ 120 ods. 4 O.s.p.).

Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3 ZKR)

V Bratislave dňa: 16.04.2012

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575

e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Ak budete žiadať náhradu straty zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA

Potvrdzujem, že predvolaný........................................................................................................................................

pracuje na našom pracovisku v...................................................................................................................................

má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ...................................eur - resp. má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu času .....................eur - a jeho pracovný čas v deň predvolania je od.................................. do............................ hodiny.

Ušlý zárobok za prácu sa mu zrazí z jeho mzdy.

V ....................................................dňa.............................

Pečiatka: Podpis:

POUČENIE: Uvedenie nepravdivých údajov v potvrdení zamestnávateľa je trestné!

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/8/2012
 • ICS 1112205955
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Brigita Böhmová