Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 283563

HOME STUDIO, a.s.

 • Konanie č. 283563
 • Vydaný 14.5.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 95 z roku 2012 18.5.2012
 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105   Bratislava
Správcovia
 • Peter Petrán, JUDr.
  IČO: 34398431
  Odborárske nám. 4
  81107   Bratislava 1
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200 predbežného správcu: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 353.

Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 03.04.2012, č.k.: 6K/8/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2012 začal na návrh veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331 ( ďalej len „Navrhovateľ“ ), konkurzné konanie na majetok dlžníka: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200 ( ďalej len „ Dlžník “ ).

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 16.04.2012, č.k. 6K/8/2012-24, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2012 vyzval Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od jeho doručenia vyjadril k v prílohe predloženému návrhu , osvedčil svoju platobnú schopnosť a uviedol, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania v zmysle § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“). Predmetné uznesenie bolo dlžníkovi doručené dňa 19.04.2012.

Dňa 10.05.2012 Dlžník v zmysle výzvy zo dňa 16.04.2012, č.k. 6K/8/2012-24, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2012 doručil súdu požadované dokumenty a súčasne udelil súhlas, aby súd v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1, písm. a) bod 3. rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Podľa § 19 ods. 1 písm. a), bodu 1. podbodu 1a a bodu 3 ZKR ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, súd do piatich dní od začatia konkurzného konania odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Podľa § 19 ods. 1 písm. c) ZKR ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu, súd neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa ods. 1 písm. a) bod 1 nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Podľa § 19 ods. 1, písm. d) ZKR ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote podľa § 20 ods. 1.

Podľa § 21 ods. 1 ZKR, predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane. Súd môže v súvislosti so zisťovaním majetnosti dlžníka ukladať predbežnému správcovi pokyny, ktorými je predbežný správca viazaný. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka. Ak dlžník neposkytne predbežnému správcovi potrebnú súčinnosť, súd môže lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní predĺžiť.

Podľa § 21 ods. 5 ZKR na odvolanie a ustanovenie predbežného správcu a dohľad súdu nad činnosťou predbežného správcu sa použijú ustanovenia o odvolaní a ustanovení správcu a dohľade súdu nad správcom počas konkurzu.

Podľa § 40 ods. 1 ZKR druhá veta, súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov.

S poukazom na skutočnosť, že súd má v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1, písm. d) ZKR pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, a teda má pochybnosti o tom, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ustanovuje Dlžníkovi v zmysle § 19 ods. 2 ZKR predbežného správcu: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 353 a ukladá mu vypracovať a predložiť súdu správy o majetku Dlžníka, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/8/2012
 • ICS 1112205955
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Marianna Gombárová