Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 375913

HOME STUDIO, a.s.

 • Konanie č. 375913
 • Vydaný 18.11.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2013 22.11.2013
 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200, správcom ktorého je JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 353, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania, rozhodol uznesením č. k. 6K/8/2012-257 zo dňa 21.10.2013 o povolení vstupu do konkurzného konania z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2013.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/8/2012
 • ICS 1112205955
 • Vydal JUDr. Katarína Ondrišová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Darina Šmelcerová