Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 383125

Winterian, a.s.

 • Konanie č. 383125
 • Vydaný 30.12.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 3 z roku 2014 7.1.2014
 • Úpadca Winterian, a.s.
  IČO: 35973854
  Miletičova 1
  82108   Bratislava
Správcovia
 • Tomáš Vaňo, JUDr.
  nám. SNP 23
  81101   Bratislava 1
Druh
Oznam
Oznam

spisová značka: 4K/47/2013

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci

navrhovateľa- veriteľa: AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO: 618 59 524, konajúceho prostredníctvom svojej organizačnej zložky: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, právne zastúpený: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Winterian, a.s., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 973 854,

Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 24.01.2014 o 11:00 hod. na Okresnom súde Bratislava 1 v miestnosti č. dv. 62

je z r u š e n é s poukazom na ustanovenie § 19 ods.1 písm. a) bod 3 ZKR, z dôvodu, že Dlžník sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadril, na základe čoho má súd v zmysle § 19 ods.1 písm. c) ZKR za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/47/2013
 • ICS 1113231666
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Romanová