Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 392883

HOME STUDIO, a.s.

 • Konanie č. 392883
 • Vydaný 18.2.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 37 z roku 2014 24.2.2014
 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HOME STUDIO s. r. o., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200, správcom ktorého je JUDr. Peter Petrán, so sídlom Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 353, rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2014.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/8/2012
 • ICS 1112205955
 • Vydal JUDr. Lenka Šimkaninová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Darina Šmelcerová