Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 395287

Winterian, a.s.

 • Konanie č. 395287
 • Vydaný 3.3.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 46 z roku 2014 7.3.2014
 • Úpadca Winterian, a.s.
  IČO: 35973854
  Miletičova 1
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO: 618 59 524, konajúceho prostredníctvom svojej organizačnej zložky: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, právne zastúpený: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Winterian, a.s., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 973 854

Rozhodnutie

Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Winterian, a.s., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 973 854, pre nedostatok majetku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/47/2013
 • ICS 1113231666
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová