Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 404438

Winterian, a.s.

 • Konanie č. 404438
 • Vydaný 23.4.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 81 z roku 2014 29.4.2014
 • Úpadca Winterian, a.s.
  IČO: 35973854
  Miletičova 1
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO: 618 59 524, konajúceho prostredníctvom svojej organizačnej zložky: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, právne zastúpený: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Winterian, a.s., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 973 854, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, odmenu v celkovej výške 796,66 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 61,92 €, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 172/13, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd vracia zložiteľovi preddavku: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 801,13 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 172/13 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/47/2013
 • ICS 1113231666
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová