Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 410800

Winterian, a.s.

 • Konanie č. 410800
 • Vydaný 29.5.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 105 z roku 2014 4.6.2014
 • Úpadca Winterian, a.s.
  IČO: 35973854
  Miletičova 1
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO: 618 59 524, konajúceho prostredníctvom svojej organizačnej zložky: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, právne zastúpený: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Winterian, a.s., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 973 854

Rozhodnutie

Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.04.2014, č.k. 4K/47/2013-95, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2014, vo výroku tak, že druhá časť výroku bude znieť:

„Súd vracia zložiteľovi preddavku: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 801,12 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 172/13 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.“

Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.04.2014, č.k. 4K/47/2013-95, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2014, v odôvodnení tak, že posledný odsek odôvodnenia bude znieť:

„Nakoľko došlo k zastaveniu konkurzného konania voči Dlžníkovi pre nedostatok majetku, v zmysle § 21 ods. 3 ZKR sa nevyplatená časť preddavku vracia zložiteľovi preddavku. Preto súd rozhodol vo výroku uznesenia o vrátení zvyšnej časti preddavku vo výške 801,12 € zložiteľovi preddavku.“

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Bratislava I, písomne, vo dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O.s.p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Ak sa poplatok v určenej lehote nezaplatí, bude ho súd vymáhať.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/47/2013
 • ICS 1113231666
 • Vydal Mgr. Veronika Miškovčíková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Darina Šmelcerová