Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 799419

PPSK invest družstvo

 • Konanie č. 799419
 • Vydaný 20.9.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2021 28.9.2021
 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Navrhovatelia PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • ELPRA SK s.r.o.
  IČO: 50349716
  2496
  03472   Liptovská Lúžna
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ELPRA SK s. r. o., so sídlom 2496 Liptovská Lužná 034 72, IČO: 50 349 716, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, Bratislava, IČO: 50 476 246, takto

Rozhodnutie

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, Bratislava, IČO: 50 476 246.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 29K/5/2021
 • ICS 1121206114
 • Vydal JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
 • Vydal FN sudkyňa