Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 801208

PPSK invest družstvo

 • Konanie č. 801208
 • Vydaný 6.10.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 198 z roku 2021 14.10.2021
 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Navrhovatelia PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • ELPRA SK s.r.o.
  IČO: 50349716
  2496
  03472   Liptovská Lúžna
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ELPRA SK s.r.o., so sídlom Liptovská Lúžna 2496, 034 72 Liptovská Lúžna, IČO: 50 349 716, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 02 Bratislava, IČO: 50 476 246

Rozhodnutie

Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť, najmä aby predložil:

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,

- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),

- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.

II.

Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.

III.

Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

IV.

Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 29K/5/2021
 • ICS 1121206114
 • Vydal JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
 • Vydal FN sudkyňa