Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 821556

PPSK invest družstvo

 • Konanie č. 821556
 • Vydaný 1.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 69 z roku 2022 8.4.2022
 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 50
  83102   Bratislava
Správcovia
 • Peter Vrábel, JUDr.
  IČO: 33492344
  Novoveská 58
  84107   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, Bratislava, IČO: 50 476 246, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Dr, vložka č. 783/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, Bratislava, IČO: 50 476 246, takto

Rozhodnutie

Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, Bratislava, IČO: 50 476 246.

Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, zn. sp.: S 1633.

Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:

a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti),

b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,

e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,

f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou

g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho

úkonu,

h) urobenie iného ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,

i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov,

j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,

k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.500 Eur,

l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,

m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,

n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,

o) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:

1. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" ).

2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).

3. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

4. V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:

- Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

- Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

- V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

- Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

- Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

- K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

- Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.

5. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).

6. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).

7. Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).

Poučenie

: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 27R/1/2022
 • ICS 1122201028
 • Vydal Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
 • Vydal FN sudkyňa