Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 822933

PPSK invest družstvo

 • Konanie č. 822933
 • Vydaný 13.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 77 z roku 2022 22.4.2022
 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Navrhovatelia PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • ELPRA SK s.r.o.
  IČO: 50349716
  2496
  03472   Liptovská Lúžna
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ELPRA SK s.r.o., so sídlom 2496, 034 72 Liptovská Lúžna, IČO: 50 349 716, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 02 Bratislava, IČO: 50 476 246

Rozhodnutie

Súd konkurzné konanie na majetok dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 02 Bratislava, IČO: 50 476 246 zastavuje.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 29K/5/2021
 • ICS 1121206114
 • Vydal JUDr. Lenka Čadanová
 • Vydal FN sudca