Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 826842

PPSK invest družstvo

 • Konanie č. 826842
 • Vydaný 19.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 102 z roku 2022 27.5.2022
 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Navrhovatelia PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • ELPRA SK s.r.o.
  IČO: 50349716
  2496
  03472   Liptovská Lúžna
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa ELPRA SK s.r.o., so sídlom 2496, 034 72 Liptovská Lúžna, IČO: 50 349 716, v právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 02 Bratislava, IČO: 50 476 246, o vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

Súd vracia navrhovateľovi - veriteľovi: ELPRA SK s.r.o., so sídlom 2496, 034 72 Liptovská Lúžna, IČO: 50 349 716, ako zložiteľovi preddavku, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1500 eur, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 414/2021, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 355 ods. 2 CSP v spojení s § 357 CSP).

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od jeho doručenia, ktorá sa podáva na Okresný súd Bratislava I (§ 239 ods. 1 CSP v spojení s § 242 CSP).

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 CSP).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 29K/5/2021
 • ICS 1121206114
 • Vydal Mgr. Martina Božková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník